Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tidigare år

Här hittar du information om Ungt inflytande sedan starten 2008.

2018

Framtidens Unga inflytande

2018 fick Ungt inflytande i uppdrag att ge kommunen nya perspektiv på hur Nacka kommun kan samskapa Nackasamhället tillsammans med unga på ett ännu bättre sätt. Frågeställningen inkluderade att ta reda på mer om vad som engagerar unga idag, och hur de vill engagera sig i skapandet av framtidens Nacka. Inledningsvis identifierade ungdomarna vilka problem de upplever idag, för att sedan definiera hur de vill ha det istället. Målet har varit att utveckla idéer som förnyar sättet på vilket unga Nackabor kan göra sin röst hörd i samskapandet av Nackasamhället. Deras idéer ska sedan kunna förbättra för ungas inflytande när de implementeras på ett eller annat sätt, helt eller delvis, idag eller på sikt.

Här kan du ta del av ungdomarnas sammanställning.

Våra offentliga rum

Under arbetet fick ungdomarna i uppdrag att ge Nacka kommuns strategiska landskapsarkitekt ett planeringsunderlag till vad ungdomar värderar i det offentliga rummet, hur de använder det och vill kunna använda det. Ta del av presentationen här.

2017

Varför Ungt inflytande?

Ungdomar berättar (2017)


2017 fick ungdomarna tre uppdrag:

Attraktiva välfärdsyrken – jobb som gör skillnad

Uppdraget handlar om att ta fram konkreta och genomförbara förslag på hur man kan få ungdomar att vilja utbilda samt jobba inom välfärdsyrken bland annat vård- och omsorg. Man vill även få ungdomens syn på hur en arbetsgivare ska gå till väga för attrahera ungdomar till verksamheten.

Här kan du läsa uppdraget i sin helhet. (PDF-dokument, 115 kB)
Här kan du ta del av slutpresentationen. (PDF-dokument, 959 kB)

Livskvalitet – ökad psykisk hälsa för att främja livskvalitet för ungdomar

Uppdraget är att ge förslag på hur kommunen kan bidra till att minska ohälsan bland ungdomar och därmed öka deras livskvalitet.

Här kan du läsa uppdraget i sin helhet (PDF-dokument, 81 kB).
Här kan du ta del av slutpresentationen. (PDF-dokument, 1,4 MB)

Hur kan kommunalt finansierade verksamheter minska sitt matsvinn?

Uppdraget innebär att undersöka problematiken som ligger bakom matsvinnet inom kommunalt finansierade verksamheter och utifrån det komma fram till lösningar.

Här kan du läsa om uppdraget i sin helhet. (PDF-dokument, 227 kB)
Här kan du ta del av slutpresentationen. (PDF-dokument, 1,9 MB)

2016

Nu har 14 Nackaungdomar tagit plats i Nacka stadshus för att under tre veckor sommarjobba med att medverka och påverka kommunens verksamhet. I är arbetar ungdomarna med två uppdrag:

 • Hur ska Nacka välkomna ensamkommande barn och unga?

Läs mer här om uppdraget här (PDF-dokument, 463 kB)
Här kan du ta del av slutpresentationen (PDF-dokument, 1,2 MB)

Ett av förslaget, foldern "Är din granne nya Zlatan", har Nacka kommun omarbetat något och kommer att skickas ut till bland annat fritidsgårdar i Nacka kommun. Här kan du se hur foldern ser ut! (PDF-dokument, 567 kB)

 • Hur ska Nacka kommun i framtiden fånga upp och stötta barn och ungdomars engagemang på fritiden?

Läs mer här om uppdraget här (PDF-dokument, 430 kB)
Här kan du ta del av slutpresentationen (PDF-dokument, 612 kB)

Vad är Ungt inflytande?

Hur ska Nacka välkomna ensamkommande barn och ungdomar?

Hur ska Nacka kommun i framtiden fånga upp och stötta ungas engagemang?

2015

2015 arbetade ungdomarna under temat Ett hållbart Nacka för fler.

Nacka växer snabbare än någonsin. Nacka kommuns befolkning är tänkt att öka från 96 000 till 140 000 de närmaste 15 åren. Fram till 2030 kommer Nacka att bygga tunnelbana, nya bostäder och infrastruktur. Att växa så mycket och så snabbt ställer oss inför en ordentlig utmaning. Hur kan vi säkerställa att denna tillväxt är hållbar och att vi dessutom lyckas lösa andra utmaningar vad gäller mångfald, social hållbarhet, framkomlighet och inflytande?

2015 års uppdrag var att inom tre specifika områden komma med lösningar och att som helhet fundera kring hur ett hållbart Nacka ser ut 2030:

 • Mångfald i praktiken
 • Hur skapar vi som kommun bästa möjliga förutsättningar för idéer, människor och entreprenörskap att växa i Nacka?
 • Hur gör vi Nacka miljövänligare?

Allt för att åstadkomma ett hållbart Nacka 2030.

Här kan du läsa om uppdragen i sin helhet. (PDF-dokument, 177 kB)
Här kan du läsa slutrapporten. (PDF-dokument, 1,8 MB)

2014

2014 arbetade 28 ungdomar med temat "En levande stad för alla".

Nacka kommun ska de närmaste åren bygga stad i området mellan Nacka Forum och Sickla på västra Sicklaön. Fram till 2030 kommer här byggas 14 000 bostäder, minst 10 000 arbetsplatser och tunnelbana.

2014 års uppdrag

Att leva i en byggarbetsplats

Uppdraget är att skapa idéer på insatser och tekniker för att få allmänheten att gilla förvandlingen på Västra Sicklaön och känna sig trygga med att alltid nå målet, även om vägen dit blir lite annorlunda då och då.

Här kan du läsa slutrapporten. (PDF-dokument, 6,9 MB)

Fysiska mötesplatser i ett Nacka för alla

Uppdraget är att ta fram ett eller flera förslag på hur framtidens mötesplatser i Nacka ska se ut och vilka slags funktioner som ska finnas.

Här kan du läsa slutrapporten. (PDF-dokument, 8,9 MB)

Framtidens utvecklande och lärande miljöer i Nacka Stad

Nacka bygger stad under flera år framöver. Hur skapar vi miljöer som är utvecklande och lärande och passar alla i den nya staden? Hur kan sedan dessa lärmiljöer påverka hela vår stadsutveckling?

Här kan du läsa slutrapporten. (PDF-dokument, 7,7 MB)

Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald?

Vad innebär begreppen i Nackas vision - öppenhet och mångfald när Nacka ska bygga stad? Vad krävs av en stad för att det ska bli mångfald, såväl den fysiska platsen som innehållet i staden? Hur ser vi till att staden är öppen för alla? Hur bemöter vi människor och hur kommunicerar vi som kommun i en sådan stad?

Här kan du läsa slutrapporten (PDF-dokument, 6,2 MB)

2013

För sjätte året i rad har Nacka kommun erbjudit unga nackabor den unika chansen att sommarjobba med att påverka och utveckla kommunen.

Genom Ungt inflytande har Nacka kommun gett 22 ungdomar chansen att påverka och utveckla kommunen. Den 17 juni och tre veckor framåt jobbade de med sina uppdrag. Den 16 augusti höll Ungt inflytande sin slutpresentation i Nacka stadshus.

I år arbetade ungdomarna med tre olika teman:

Fritid och kultur - en plats för framtiden

"Uppdraget blir att se över och fundera på hur det nuvarande kultur- och fritidsutbudet ser ut och fungerar för Nackas ungdomar samt att arbeta fram en bra metod för att kunna säkerställa att Nackas ungdomar får sina röster hörda i dessa frågor."

Här kan du läsa slutrapporten (PDF-dokument, 980 kB)
Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen. (Word-dokument, 51 kB)

Morgondagens digitala kommunikation

"Uppdraget är att titta på hur Nacka kommun kan kommunicera i olika digitala kanaler med sina invånare. Resultatet som inflytandepiloterna kommer fram till ska vara en del i den förstudie om kommunikation i digitala kanaler som kommunikationsenheten genomför under 2013."

Här kan du läsa slutrapporten (PDF-dokument, 738 kB)
Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen. (Word-dokument, 52 kB)

Mångfald på arbetsmarknaden - vilja och ansvarsfull tillväxt

"Uppdraget är att försöka ta reda på hur Nacka kommun kan underlätta för unga med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden."

Här kan du läsa slutrapporten (PDF-dokument, 665 kB)
Här kan du läsa hela uppdragsbeskrivningen. (Word-dokument, 53 kB)

2012

Ungt inflytande 2012 arbetade med två uppdrag "En aktiv och varierad medborgardialog" och "Tre tankar om IT i skolan 2014".

En aktiv och varierad medborgardialog

Bakgrund

Idag kräver medborgare mer och mer av sina ledare och är även redo att förändra på egna villkor. Vi måste hitta nya och innovativa sätt att göra medborgardialogen i Nacka användbar och attraktiv.

Arbetet för medborgardialoger är i gång på flera platser i Sverige. Men det går alldeles för trögt, medborgare kommer inte på möten och inget effektivt system för att uppmuntra medborgare att skicka eller kommentera förslag existerar.

Vi på Ungt inflytande värderar allas åsikter och det har därför blivit vårt fokus att ge Nacka kommun nya tankar om en mer aktiv och varierande medborgardialog för att öka medborgarnas inflytande över sin egen kommun.

Uppdraget

Vad kan Nacka kommun göra för att mer aktivt och varierat samspela med sina medborgare?

Här kan du läsa hela rapporten. (PDF-dokument, 2,2 MB)

Tre tankar om IT i skolan 2014

Bakgrund

Skolorna i kommunen har snabbt ökat antalet datorer. Målet är att alla elever ska ha en egen dator i slutet av 2013. Även om det finns delar av dagens lösningar som är bra så finns det kritik mot att lösningen inte är flexibel och effektiv. Kostnaderna för IT har ökat kraftigt, och det finns ett stort behov att få kontroll över kostnaderna. Samtidigt ställer den ständigt pågående teknikutvecklingen krav på nya lösningar. Lösningar man tar fram för dagens behov kan vara fel i tiden när den väl finns framme eftersom teknikutvecklingen gått vidare. Behoven från användarna ökar. Man vill kunna använda vilken dator, läsplatta eller smartphone som helst, egen eller som man lånar av skolan, på alla de större plattformarna som finns idag. Man vill kunna arbeta flexibelt från vilken plats som helst.

Uppdraget

Tre tankar om IT i skolan 2014:

 1. Vad kännetecknar en bra IT-arbetsplats i skolan?
 2. Vilka är de fem viktigaste punkterna att ta tag i för att förbättra IT i skolan?
 3. Hur ser er dröm-IT-arbetsplats ut med tanke på nytta, kvalitet och kostnad?

Här kan du läsa hela uppdraget. (PDF-dokument, 2,2 MB)

2011

Ungt inflytande 2011 arbetade med tre frågeställningar: "Entreprenöriellt lärande i skolan", "Hur skapar vi en socialtjänst i framkant enligt unga" samt "Vilket stöd bör Nacka kommun erbjuda unga i arbetslivet enligt unga själva".

Här lägger vi fokus på rapporten "Entreprenöriellt lärande i skolan, eftersom det i den nya läroplanen står att entreprenörskap ska genomsyra hela skolgången.

Samtliga rapporter hittar du längst ned på sidan.

Vad är då entreprenörskap?

Entre­prenörskap handlar inte bara om F-skattesedlar, småföretagande eller pengar. Det handlar om innovation, kreativitet och handlingskraft. Skolan bör se till att varje elev, lärare och rektor ser sig själva som entreprenörer i vår benämn­ing och därmed ser sig själv som förändringsa­genter. Det vill säga att man ser sig själv som den största nyckeln till förändring. Vi vill att skolan lär oss att ta tag i våra drömmar och får oss att se oss själva som förändringsagenter. Vi vill att skolan ska vara det moderna forumet för dröm­förverkligande

Om du hade en riktigt bra idé, vad skulle få dig att vilja satsa på den?

Vi tycker att en av skolans viktigaste uppgifter när det gäller entreprenörskap är att få människor att kunna och vilja se behov och lösningar och våga satsa! Känslan av att ha gjort något man är stolt över med hjälp av sin kreativa förmåga är rätt oslagbar. När vi gick i förskolan var kreativitet något man sysslade med hela tiden utan att man tänkte på det. Någon gång i lågstadiet slutar man fokusera på kreativt lärande, och en lång förberedelse inför mellanstadiet, och så småningom högstadiet och gymnasiet tar sin början.

Men låt det gå åt skogen!

Skolan bör vara den platsen där vi testar allt och gör fel, och sen får chan­sen att göra rätt. Man måste kunna misslyckas för att kunna lyckas. Om man är rädd för risken så kommer man aldrig ta chansen. Vem skulle då våga vara en entreprenör?

"Nej, du ska inte bli cirkusartist, för det tjänar du inga pengar på"

När en elev säger att han eller hon vill bli astronaut, konstnär eller författare i framtiden så blir man sällan tagen på allvar, utan får höra att det inte finns någon framtid inom det området eftersom konkurrensen är för hård och/eller att det inte går att tjäna pengar på det.

Lär ungdomarna att man kom­mer längre om man får göra det som man kän­ner passion för. Det finns andra utbildningar och valmöjligheter än naturvetare, ekonomer och journalister. Bli inte något för att någon säger att det är bra, utan inse vad just du är bra på och vad du tycker är roligt så kommer du lyckas mycket bättre.

”Varför läser jag det här?”

Nästa gång en elev frågar: ”varför läser jag det här?” så ska det självklara svaret vara: för att du ska kunna se ett behov och kunna komma på egna idéer så krävs det att du har en bred bas av olika sorters kunskap och intelligens.

En verktygslåda för skolan - första steget mot den entreprenöriella skolan

I varje ämne ska lärare och elever aktivt arbeta med kreativitetsövningar och idéutveckling. Alla behöver vi verktyg för att kunna förbättra våra idéer oavsett om man är lärare, elev eller rektor. Ett exempel på hur detta skulle kunna fungera är Ungt Inflytande. Det är uppdelat efter en trestegsmodell; först teambuilding, sen idé- och kreativitetsutveckling och sedan arbete till­sammans i grupp (likt Ungt Inflytande). Det mest kreativa med denna arbetsmetod är att man hela tiden blir pushad till att se utanför lådan och att man får göra fel. Man ifrågasät­ter konstant sitt arbete för att göra det bättre och arbetar med kreativitetsövningar för att få arbetet till en annan dimension.

Samtliga rapporter

Rapport 2011 Entreprenöriellt (PDF-dokument, 3,4 MB)
Rapport 2011 Karriärgallerian (PDF-dokument, 5,8 MB)
Rapport 2011 Socialtjänsten (PDF-dokument, 5,2 MB)

2010

På spaning efter morgondagens Nacka är uppdraget för 2010 års utgåva av Ungt inflytande. Våra 23 inflytandepiloter har spanat efter drömarbetsplatsen 2030 och drömsamhället 2030.

2010 års rapporter

På spaning efter framtidens Nacka - Vår drömarbetsplats 2030  (PDF-dokument, 5,9 MB)
På spaning efter framtidens Nacka - Vårt drömsamhälle 2030  (PDF-dokument, 6,5 MB)

2009

Ungt inflytande 2009 resulterade i 5 tankar om dagens skola, 5 tankar om morgondagens skola och 5 tankar om inflytande och delaktighet i morgondagens skola.

Möjlighetsfabriken – där drömmar blir verklighet

På uppdrag av NILS (Nacka innovativ ledning och styrning) i Nacka kommun, arbetade Ungt Inflytande 2009 med frågor som rör dagens och morgondagens skola. De samhällsförändrande konsulterna Frankel & Friends projektledde Ungt inflytande för andra året i rad.

5 tankar om morgondagens skola

Tanke 1: Möjlighetsfabriken – där drömmar blir verklighet
Tanke 2: Morgondagens lärare – Inspiratörer
Tanke 3: Samhällets origo - en mittpunkt
Tanke 4: Skolans innehåll - nytänkande
Tanke 5: Student, idag & imorgon

Slutrapporten för Ungt Inflytande 2009

Morgondagens skola – en drömfabrik (PDF-dokument, 7,7 MB)

2008

Ungt inflytande 2008 resulterade i 10 goda råd till Nacka kommun. Råden handlar om hur vi kan öka ungas inflytande och möjligheter att påverka, och hur vi kan bli bättre på att efterleva FN:s Barnkonvention.

10 goda råd till Nacka kommun

 1. Ungt inflytande
 2. Ungdomslots
 3. Ungt inflytandes debattcentrum
 4. 100 % information om barnkonventionen till politiker
 5. Information om barnkonventionen till unga
 6. Öka engagemanget för lokal politik bland unga
 7. Uppmuntra skolorna att arbeta mer med lokal politik i skolan
 8. Regelbundna politikerbesök i skolorna
 9. Skriv en lokal strategi för inflytande i kommunen och och utveckla de strategier som finns som påverkar unga
 10. Ungas möjlighet till kulturutövande.

Slutrapporten för Ungt Inflytande 2008

"Vi är inte framtiden. Vi är nu" Goda råd 2008

Sidan uppdaterades: