Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Begrepp vi använder

Här kan du se vad olika fackord och begrepp betyder. De används när vi talar och skriver om integration och flyktingmottagande.
 • En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem.
 • En flykting - enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.
 • Nyanländ är en person som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl, men även av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.
 • Ensamkommande - Ett barn/ungdom som kommit till Sverige innan 18-årsdagen utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.
 • Bosättningslagen -Lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sedan 1 mars 2016 är alla kommuner enligt bosättningslagen skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande, enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716), samt anhöriga till dessa personer. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.
 • Genomgångsbostad - Bostad för nyanlända med uppehållstillstånd, under en tid på i första hand två år som de har etableringsstöd från Arbetsförmedlingen.
 • Självbosatt - Nyanlända som har fått uppehållstillstånd och ordnat bostad på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.
 • Anläggningsboende (ABO) är ett boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande, vanligtvis en lägenhet i hyreshus.
 • Eget boende (EBO) -Ett boende som asylsökande ordnat på egen hand, exempelvis boende hos släktingar eller vänner.
 • HVB-hem - Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Ett HVB-hem kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik. Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. HVB-hem är bemannade dygnet runt.

Sidan uppdaterades: