Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs i Boo, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., i Björknäs, Boo och ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplanen för Talluddsvägen var ute på samråd under vintern 2016. Sedan samrådet har planförslaget till stora delar omarbetats utifrån inkomna synpunkter samt med hänsyn till omgivande natur och befintlig miljö.

Detaljplanens övergripande syfte är att komplettera området med fler bostäder i form av nya flerbostadshus i enlighet med översiktsplanens intentioner. Aktuellt planförslag innebär att en byggnad helt tagits bort och de två byggnader som nu föreslås är lägre än tidigare. Bebyggelsen är också placerad på ett mer skonsamt sätt mot både naturmiljö och befintlig bebyggelse än tidigare. Planförslaget har utformats med utgångspunkt i att beakta inkomna yttranden, bevara naturmark och naturvärden så längt det är möjligt, samtidigt som behovet av tillkommande bostäder behöver mötas. I planbeskrivningen finns en utförlig beskrivning av aktuellt planförslag.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken behöver därför inte upprättas för planen.

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Granskningstid

Under tiden 3 maj 2018 – 31 maj 2018 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Under granskningstiden finns planförslaget tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Nacka Forum och i Orminge under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/talluddsvagen

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Emelie Resvik, telefon 070-431 96 66 eller via e-post emelie.resvik@nacka.se, exploateringsingenjör Björn Bandmann, telefon 08-718 94 55, e-post bjorn.bandmann@nacka.se eller planarkitekt (konsult) Michaela Lundqvist, telefon 08-522 953 03, e-post michaela.lundqvist@sweco.se.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 31 maj 2018. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/21-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2015/21-214
131 81 Nacka

Vänligen texta namn- och adressuppgifter!

OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.