Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning Ormingehus i Orminge

Detaljplan för Ormingehus, Orminge, fastigheterna Orminge 46:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten år 2015. Detaljplan Ormingehus ingår enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner. Ett förslag till detaljplan tas nu fram för Ormingehus. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, förskolor samt en attraktiv och levande miljö. Planområdet är cirka 4,5 hektar och omfattar norra delen av Orminge centrum. Planförslaget medger totalt cirka 370 tillkommande bostäder, cirka 4200 tillkommande kvadratmeter bruttoarea handel, cirka 120 tillkommande förskoleplatser och 12 bostäder enligt LSS. Gaturum och torg utvecklas och gestaltas för ökad framkomlighet och tillgänglighet samt med tydligare funktionsuppdelning och trädplanteringar.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Granskningstid

Under tiden 19 december 2018 till och med 28 januari 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/ormingehus

Fastigheter som är berörda av inlösen samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningen.

Upplysningar

Lämnas av Saba Carelli: telefon 010-615 66 82, e-post: saba.carelli@nacka.se

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 28 januari 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2018/871 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2018/871
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades: