Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Varning för blufföretag. Det har kommit till vår kännedom att ett företag som påstår sig samarbeta med Nacka kommun ringer runt till Nackabor och erbjuder sig att göra ventilationskontroller och filma ledningar i villor. Vi vill understryka att kommunen inte har något sådant samarbete eller utför liknande arbete.

Underrättelse om granskning Solbrinken-Grundet

Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentbostadsbebyggelse samt tillåta en viss förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas.

Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga 3 Konsekvenser för fastigheter.

Granskningstid

Under tiden 8 januari 2019 till och med 12 februari 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns webbplats www.nacka.se/solbrinken

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Emilie Larsen: telefon 08-718 97 66, e-post: emilie.larsen@nacka.se.

Synpunkter på granskningsförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 februari 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/665-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/665-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades: