Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning

Ändring av detaljplan för del av Velamsund, Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (Område B) i Boo (DP536), Nacka kommun

En ändring av detaljplan tas nu fram för del av Velamsund, Sångfågelvägen m.fl. vägar inom riset (Område B). Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med ändring av detaljplan för del av Velamsund Sångfågelvägen m.fl. vägar inom Riset (DP536) är att begränsa antalet lägenheter per huvudbyggnad. Planändringen innebär att det för merparten av fastigheterna inom området införs en bestämmelse som reglerar att högst två bostadslägenheter får inrymmas per huvudbyggnad. För fastigheter vars huvudbyggnader fått bygglov för fler än två bostadslägenheter införs särskilda bestämmelser för att dessa inte ska bli planstridiga.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Granskningstid

Under tiden 5 mars 2019 till och med 26 mars 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Information om ändring av detaljplanen finns att tillgå på Nacka kommuns hemsida. Se länk: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tim Kahlbom: telefon 08-718 76 34, e-post: tim.kahlbom@nacka.se

Synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 26 mars 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se skriv MSN 2017/181 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2017/181
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.