Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning

Ändring av detaljplan för Tollarehöjden (Tollare berg) fastigheten Tollare 1:384 och del av 1:16 i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Tollare exploateringsområdes östra del. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Gällande detaljplans kvartersmark och byggrätter för bostadshusen i kvarterets nordöstra del överensstämmer inte helt med Tollare naturreservats avgränsning. Planändringens syfte är att ändra kvartersgränsen och bostadshusens byggrätter för att undvika intrång i naturreservatet. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och program för Tollareområdet.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden den 13 mars 2019 till och med den 3 april 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Tord Runnäs telefon 08-718 94 76, e-post: tord.runnas@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2018/91 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2018/91
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 3 april 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.