Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 på Sicklaön, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för fastigheten Sicklaön 226:13. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en gruppbostad (LSS-boende) med särskild service för vuxna på fastigheten Sicklaön 226:13, Duvnäsvägen 44 i Saltsjö-Duvnäs. Förslaget medger en ny byggnad med totalt fem lägenheter där varje lägenhet får ett eget kök, samt ett gemensamt utrymme med ytterligare ett kök. Planförslaget medger en större byggrätt jämfört med övriga fastigheter i området i syfte att inrymma alla de funktioner som en gruppbostad behöver. Planförslaget syftar även till att reglera fastighetsstorlek samt placering och utformning av ny byggnad i enlighet med kulturmiljöprogrammets förhållningssätt.

Planförslaget bidrar till att tillgodose kommunens behov av gruppbostäder och kan medverka till en ökad variation av boendeformer i Saltsjö-Duvnäs. En gruppbostad bidrar med arbetstillfällen under dygnets alla timmar och kan därmed öka den upplevda tryggheten i närområdet.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 22 maj 2019 till och med 11 juni 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Viktor Wallström, telefon 08-718 80 89, e-post: viktor.wallstrom@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2018/59 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2018/59
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 11 juni 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Viktor Wallström
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: