Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granksning

Detaljplan för Myrsjö sportcentrum, del av fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Myrsjö sportcentrum, del av fastigheterna Rensättra 2:3 och Rensättra 6:1 i Boo. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget möjliggör att flera idrottsfunktioner ska kunna tillskapas så att ett sportcentrum kan växa fram över tid och möta olika behov. I planarbetet har utgåtts från ett möjligt scenario om att exempelvis en simhall och en ishall samt en multihall tillskapas och att befintliga rackethallar finns kvar. Utöver idrottsändamål bekräftar detaljplanen befintlig förskola på området. Detaljplanen möjliggör för förskolans fortlevnad och en möjlig utökning, men också att en idrottsanläggning kan placeras på området som idag nyttjas av förskolan, även om detta inte är aktuellt idag. Befintliga rackethallar får utvecklingsmöjligheter genom förslaget.

Planförslaget innehåller en stor andel natur- och parkmark som syftar till att på ett varsamt sätt möta angränsande naturreserv och utgöra buffertzon mot befintlig bebyggelse. Naturmarken möjliggör god dagvattenhantering samt att entréer till naturreservatet kan tillskapas genom att anlägga stigar som ansluter till stigar inom reservatet. Parkmarken möjliggör för gång – och cykelvägar som ansluter till området.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 30 oktober 2019 till och med 27 november 2019 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar
Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/myrsjosportcentrum

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Anna Ellare, telefon 08-718 98 80, e-post: anna.ellare@nacka.se eller Per Jacobsson, telefon 08-412 53 45, e-post: per.jacobsson@nacka.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2017/285 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2017/285
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 27 november 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.