Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning

Detaljplan för Solbrinken-Grundet, fastighet Backeböl 1:497 m.fl. i Boo, Nacka kommun

En ny detaljplan tas fram för Solbrinken-Grundet i Sydöstra Boo. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Detaljplanens syfte är att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten samt omhändertagande av dagvatten, förbättra vägarna, möjliggöra utbyggnad av permanentboende samt tillåta en förtätning av bostäder. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser samtidigt som områdets landskapsbild samt värdefulla kultur- och naturvärden bevaras och skyddas. Strandskyddet föreslås upphävas i detaljplanen inom delar av området. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga 3 Konsekvenser för fastigheter.

Detaljplaneförslaget var utställt på en första granskning under januari-februari 2019. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har planförslaget ändrats genom att undanta två naturområden vid Lillsvängen och Grusbrinken. Kommunen bedömer att ändringen är så stor att det behövs en ny andra granskning av planförslaget.

Granskningstid

Under tiden 1 oktober 2019 till och med 12 november 2019 finns planförslaget utställt för en andra granskning.

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar, samtliga tillhörande underlag och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns webbplats www.nacka.se/solbrinken

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Emilie Warsell: telefon 08-718 97 66,
e-post: emilie.warsell@nacka.se

Synpunkter på granskningsförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 12 november 2019. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:
registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/665-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/665-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.