Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Underrättelse om granskning - Älta centrumkvarter

Detaljplan för Älta centrumkvarter, fastigheterna Älta 19:1, 25:1, 27:3, 69:1 m.fl. i Älta, Nacka kommun

En ny detaljplan tas nu fram för Älta centrum. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att utveckla och förtäta Älta centrum och höja kvaliteten på allmän platsmark och de offentliga rummen. Befintligt inomhuscentrum med tillhörande parkeringsdäck föreslås rivas och ersättas med ny bebyggelse med underbyggda parkeringsgarage. Planförslaget möjliggör för cirka 950 bostäder, ett äldreboende, en förskola och cirka 8000 kvadratmeter lokalyta för centrumändamål. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 28 november 2019 till och med 16 januari 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/altacentrumkvarter

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Älta centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningen.

Välkomna till öppet hus

Ett öppet hus kommer att hållas i Älta centrum, tisdagen den 10 december, kl. 17.30-19.00. Då kommer representanter för kommunen och byggherren finnas på plats för att berätta om projektet och svara på frågor. Välkomna!

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Magnus Bohman, telefon 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/440 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/440
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 16 januari 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.