Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om granskning - Fågelstigen

Detaljplan och gatukostnadsutredning för Fågelstigen, i Boo, Nacka kommun, utökat förfarande

Planområdet är beläget i norra Lännersta, i centrala delen av Boo. Detaljplanens syfte är att förbättra miljön och möjliggöra för permanentboende genom att bygga ut kommunalt vatten och spillvatten, ta hand om dagvatten samt rusta upp vägar i området. Utbyggnaden av allmänna vägar finansieras genom uttag av gatukostnadsersättning och parallellt med detaljplanen tas en gatukostnadsutredning fram. Syftet med gatukostnadsutredningen är att fördela kostnaderna för anläggningsarbeten mellan fastigheterna som berörs av kommunens upprustning av allmän platsmark i och med genomförandet av detaljplanen. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under granskningstiden som pågår från den 4 mars 2020 till och med den 15 april 2020 finns planförslaget och gatukostnadsutredningen tillgängligt i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge centrum och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen och gatukostnadsutredningen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/fagelstigen

Eventuella synpunkter på planförslaget och förslaget till fördelning av gatukostnader ska skriftligen ha kommit in senast den senast den 15 april 2020.

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2018/683 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2018/683, 131 81 Nacka.

Synpunkter på förslaget till gatukostnader lämnas till: registrator.exploatering@nacka.se skriv KFKS 2018/922 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Kommunstyrelsen, Exploateringsenheten KFKS 2018/922, 131 81 Nacka.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt Magnus Bohman, telefon: 08-718 80 97, e-post: magnus.bohman@nacka.se. Frågor om fördelningen av gatukostnader ställs till projektledare Jonas Nylander, telefon: 08-718 92 58, e-post: jonas.nylander@nacka.se.

Sidan uppdaterades: