Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kungörelse om granskning

Detaljplan för Dalvägen – Gustavsviksvägen i sydöstra Boo

Planområdet är beläget i sydöstra Boo.

Syftet med planförslaget är att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet och att ta hand om dagvattnet samt en övergång till kommunalt huvudmannaskap av vägar, park och naturmarksområden. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Under tiden den 24 mars 2020 till och med den 5 maj 2020 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Handlingarna och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/dalvagen

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 5 maj 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2011/225-214 i ämnesraden, eller till Nacka kommun, Planenheten KFKS 2011/225-214, 131 81 Nacka. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekten Kristina Källqvist, e-post kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69 eller projektledaren Anna Dolk, e-post anna.dolk@nacka.se, telefon 08-718 80 24.

Sidan uppdaterades: