Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Planerat systemunderhåll av e-tjänster (Abou) den 1 april – e-tjänster är otillgängliga under onsdag förmiddag, förväntas vara klart kl 12.

Underrättelse om granskning - Dalvägen-Gustavsviksvägen

Detaljplan för Dalvägen – Gustavsviksvägen i sydöstra Boo

En ny detaljplan tas nu fram för Dalvägen-Gustavsviksvägen. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att bygga ut kommunalt vatten och avlopp till området, rusta upp vägsystemet samt att ta hand om dagvattnet. Fritidshus ska kunna omvandlas till permanentboende och en förtätning av bostäder möjliggöras, samtidigt som områdets landskapsbild och värdefull vegetation bevaras. Syftet är även en övergång till kommunalt huvudmannaskap av vägar, park och naturmarksområden. Ett undantag är naturmarken norr om Bergbrinken, som föreslås fortsätta skötas som idag av föreningen. Området ingår därför inte längre i detaljplanen.

Vidare planeras för en ny förskola och förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik med buss genom området. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. I planbeskrivningen finns en utförlig redovisning av planförslaget. En förteckning över fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på kvartersmark finns tillgänglig i planbeskrivningens bilaga fastighetskonsekvensbeskrivning.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 24 mars 2020 till och med 5 maj 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Välkomna att ställa frågor till vår brevlåda

Med anledning av coronavirus kommer vi inte ha något Öppet hus, däremot har vi en mailadress öppen under hela granskningstiden fram till den 30 april, där det är möjligt att ställa frågor som vi försöker besvara inom två arbetsdagar. Skriv till adressen utbyggnadsoboo@nacka.se

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Planhandlingar och information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på www.nacka.se/dalvagen

Ersättning

I 14 kap plan- och bygglagen finns bestämmelser om vem som kan ha rätt att få ersättning för skador på grund av detaljplanen. Talan måste väckas vid Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Upplysningar

Lämnas av planarkitekt Kristina Källqvist e-post kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69 eller projektledaren Anna Dolk, e-post anna.dolk@nacka.se telefon 08-718 80 24 eller till vår brevlåda enligt ovan.

Synpunkter på granskningsförslaget

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 5 maj 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2011/225-214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2011/225-214
131 81 Nacka

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten


Kristina Källqvist
Planarkitekt

image.png

Kartorna visar områdets läge och avgränsning i Nacka.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.