Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse om granskning

Morningside Marina i Erstavik 25:38 m fl., Nacka kommun

Planområdet är beläget cirka 800 meter öster om Saltsjö Duvnäs station längs Duvnäsvikens södra sida och omfattas av de privatägda fastigheterna Erstavik 25:1, 25:38 och de kommunalägda fastigheterna Erstavik 25:7 och 25:15.

Planförslaget möjliggör för fem flerbostadshus med sammanlagt 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning. I husens bottenvåningar möjliggör planförslaget verksamhetslokaler. Planens genomförande bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

En beskrivning av fastigheter som är berörda av inlösen respektive släntanpassning på tomtmark samt fastigheter som ska tillföras mark finns tillgänglig i planbeskrivningen.

Strandskydd föreslås bli upphävt inom kvartersmark samt inom de delar av vattenområden som betecknats med WB och WV.

Under tiden den 28 april till och med den 9 juni 2020 finns planförslaget utställt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden under de tider biblioteken har öppet.

Information om detaljplanen finns på Nacka kommuns hemsida. Läs mer på http://www.nacka.se/morningside-marina

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast 9 juni 2020 Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Synpunkter på planförslaget lämnas till: Nacka kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2010/502-214, 131 81 Nacka eller via e-post till: registrator.plan@nacka.se skriv KFKS 2010/502-214 i ämnesraden. Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen/biblioteken. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 93 27.

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekter Anine Rondén på telefonnummer 08-718 95 44 eller via e-post anine.ronden@nacka.se eller Tim Kahlbom på telefonnummer 08-718 79 34 eller via e-post tim.kahlbom@nacka.se

Frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projektledare Eva Olsson på telefonnummer 08-718 77 78 eller via e-post till eva.olsson@nacka.se

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterades: