Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning - Älta 16:28

Detaljplan för fastigheten Älta 16:28, Odlingsvägen 14 i Älta, Nacka kommun

Ett förslag till detaljplan har upprättats för rubricerat område. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en avstyckning för uppförande av ytterligare en huvudbyggnad för bostad samt att tillse att befintlig huvudbyggnad som idag är planstridig blir planenlig. Förslaget genererar en ny bostadsfastighet med huvudbyggnad och tillhörande komplementbyggnader. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 13 oktober till och med 24 november 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/nyhetslista-samrad-granskning/

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08-718 92 69.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till planarkitekt Kristina Källqvist, e-post: kristina.kallqvist@nacka.se, telefon 08-718 92 69.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv MSN 2019/149 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten MSN 2019/149
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 24 november 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Kristina Källqvist
Planarkitekt

Sidan uppdaterades: