Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Underrättelse om granskning - Talluddsvägen

Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl., Björknäs, Boo, Nacka kommun ställs ut för en andra granskning.

En ny detaljplan tas nu fram för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. I detaljplanen föreslås ett nytt flerbostadshus i fyra till fem våningar med totalt cirka 20–25 lägenheter som fastighetsägaren avser att upplåta med hyresrätt. Det nya bostadshuset med bostadsgård föreslås uppföras söder om befintligt flerbostadshus. Den nya bebyggelsen tar hänsyn till topografin, gatan och omkringliggande bebyggelse. Det nya huset placeras tvärställt mot Talluddsvägen och längs med den befintlig angöringsvägen vid äldreboendet. Under det nya flerbostadshuset och bostadsgården föreslås ett parkeringsgarage i en våning. Angöring sker från angöringsgatan vid äldreboendet. Vidare anläggs markparkeringar längs angöringsgatan. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplaneförslaget var utställt på en första granskning under maj 2018. Efter en första granskningen har planförslaget ändrats genom att ytterligare ett av bostadshusen, norr om det befintliga bostadshuset, utgått och planområdesgränsen har ändrats och omfattar inte längre det befintliga naturområdet. Kommunen bedömer att ändringen är så stor att det behövs en ny andra granskning av planförslaget.

Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Granskningstid

Under tiden 5 november 2020 till och med 15 december 2020 finns planförslaget utställt för granskning.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: http://www.nacka.se/talluddsvagen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteken i Orminge och Nacka Forum, under bibliotekens öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller 08–718 80 00.

Upplysningar

Eventuella frågor om planförslaget kan ställas till:

Felicia Liabäck Löwstett, planarkitekt, telefon 08-718 79 36, e-post: felicia.liaback@nacka.se

Björn Bandmann, projektledare, telefon 08-718 94 55, e-post bjorn.bandmann@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till: registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2015/21–214 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2015/21–214
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 15 december 2020. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Felicia Liabäck Löwstett, Planarkitekt

Sidan uppdaterades: