Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning 2

Detaljplan för Östra Gräsvägen i Ektorp, Nacka kommun

En ny detaljplan tas fram för Östra Gräsvägen. Ni ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för olika typer av nya bostäder med god gestaltning i ett kollektivtrafiknära läge. Området är inte planlagt sedan tidigare och är beläget i östra delen av Ektorp mellan Värmdöleden och Skuru skola. Området omfattas idag av ett befintligt flerbostadshus med en mindre lokal för daglig verksamhet, två privata bostadsbyggnader, naturområde med värdefulla träd, en nätstation och två mindre kommunala vägar.

Planförslaget möjliggör för cirka 50 nya bostäder inom privat mark och för cirka 70 nya bostäder (hyresrätter) inom kommunal mark. Inom den kommunala marken tillskapas även cirka 10 nya gruppbostäder. Värdefulla träd har inventerats och skyddas genom planbestämmelse. Även mindre områden med värdefull vegetation skyddas. Dagvatten från området ska renas och fördröjas inom kvartersmark innan det avleds till kommunens ledningsnät.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen där området är utpekat för medeltät stadsbebyggelse. Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen var under sommaren 2020 utställd på en första granskning där kommunen mottog 19 yttranden. De huvudsakliga synpunkterna under granskningen rörde byggnadshöjder, buller, natur och trafiksituationen på Gamla Landsvägen. Efter granskning upptäcktes att byggnadshöjder reglerats felaktigt i plankartan och behöver höjas. Höjningen innebär ingen förändring i förhållande till de illustrationer som redovisas för bebyggelsen Längs Gamla Landsvägen, utan det utgör samma förslag som tidigare. Ändringen bedöms dock inte vara en mindre revidering varför planförslaget behöver ställas ut för ny granskning.

Synpunkterna i granskning 1 har föranlett följande ändringar av planförslaget:

  • Den sektion som redovisar körbanebredd genom föreslagen portal över Skuruhallsvägen har justerats i planbeskrivningen och en ny höjd har satts i plankartan
  • Mindre justeringar i planbeskrivningen gällande fastighetsrättsliga åtgärder
  • Byggnadshöjder har justerats för fyra byggnadskroppar i plankartan för att klara av bullerkraven, så att buller inte ”regnar över” till den södra sidan.

Strandskydd

Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli upphävt inom kvartersmark.

Granskningstid

Under tiden 11 december 2020 till och med 25 januari 2021 finns planförslaget utställt för granskning 2.

Planhandlingar

Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar finns att läsa i sin helhet på Nacka kommuns webbsida: www.nacka.se/ostra-grasvagen

Utställningslokaler

Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning i Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15, Nacka. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider.

Planhandlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Nacka Forum, under bibliotekets öppettider.

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på registrator.plan@nacka.se eller telefon 08-718 95 98.

Upplysningar

Eventuella frågor om detaljplaneförslaget kan ställas till Emilie Hellström, planarkitekt, telefon 08-718 95 98, e-post: emilie.hellstrom@nacka.se eller David Arvidsson, exploateringsingenjör, telefon 08-718 93 18, e-post: david.arvidsson@nacka.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2016/1078 i ämnesraden.

eller till:

Nacka kommun
Planenheten KFKS 2016/1078
131 81 Nacka

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen ha kommit in senast den 25 januari 2021. Den som inte framfört synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet.

Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt.

Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här: www.nacka.se/personuppgifter-planering

Planenheten

Emilie Hellström
Planeringsarkitekt

Sidan uppdaterades: