Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 15 mars 2021

Tid och plats

Måndagen den 15 mars 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Nacka fyller 50 år. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

Sammanträdet

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation - Åtgärder för att kräva att regionen tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i Nacka
7. Interpellation - Näckenbadet
8. Upprop
9. Valärenden
Avsägelser och val till nämnder m.m.

Beslutsärenden

10. Detaljplan Fisksätra station
11. Principöverenskommelse avseende utveckling av del av fastigheten Sicklaön 83:3
12. Exploateringsavtal fastigheten Bo 1:355
13. Detaljplan för Mjölkudden – Gustavsviks gård
14. Överenskommelse om fastighetsreglering Älta centrumkvarter
15. Detaljplan Dalvägen-Gustavsviksvägen
16. Gatukostnadsutredning Gustavsvik
17. Gatukostnadsutredning Mjölkudden-Galärvägen
18. Ägardirektiv för Boo 1:207 AB
19. Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen -bemyndigande till kommunstyrelsen
20. Motion – Firande av hundra års demokrati
21. Motion – Grönytefaktor Nacka stad
22. Motion – Lokalhistoriskt konst- och bildprogram
23. Motion – Träningsbana för cricket
24. Motion – Öka säkerheten för bilister under gångbroar
25. Motion – Cykelsatsningar
26. Motion – Tidigarelägg satsningar på gång- och cykelbanor
27. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
28. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
29. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
30. Motion – Nackas Naturskola 2.0
31. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
32. Motion – Fältassistenter i Nacka
33. Motion – Återinför fältassistenter
34. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
35. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
36. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
37. Motion – Spontan- och deltagarkultur
38. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
39. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
40. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
41. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
42. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
43. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
44. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
45. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
46. Motion – Föreningarnas värdegrund
47. Motion – Policy för demokratiska samtal
48. Motion – Elektronisk pornografiblockering i kommunala miljöer
49. Motion – Inför rättighet för barn att träffa myndighetsperson utan vårdnadshavare
50. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
51. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
52. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
53. Motion – Äga och driva simhallar lokalt
54. Motion – Simhall i Fisksätra i lokal regi
55. Motion – Badhus i Fisksätra
56. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
57. Motion – Svalare stadsmiljö
58. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
59. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
60. Motion – Genomlysning av Nackas hyresmodell
61. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
62. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
63. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
64. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
65. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: