Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 juni 2023

Kommunfullmäktige sammanträder den 19 juni 2023, klockan 17.00 i Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 19 juni 2023 kl 17.00, i lokal Nackasalen, Nacka stadshus.

Ungefärliga hålltider

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Enkla frågor
6. Interpellation – Beredskap hos hemtjänst och särskilt boende inför värmebölja
7. Interpellation – Hur ska Nacka kommun säkerställa goda möjligheter för den biologiska mångfaldens bevarande?
8. Interpellation – Hur stöttar kommunen barn med SiS-placering?
9. Interpellation – När kommer svaren till berörda invånare på yttranden angående tänkt exploatering av Jaktvarvet?
10. Interpellation – Hur kommer trafiksituationen i Boo hanteras när ökat invånarantal och smitvägar över gamla bron kan uppstå?
11. Interpellation – Tillräckligt med soptunnor och möjlighet att sortera avfall
12. Interpellation – Om hur det går med Rikshems åtagande om att bygga 500 hyresrätter
13. Upprop
14. Valärenden

Beslutsärenden

15. Sammanträdesdagar 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige
16. Tertialbokslut 1 år 2023 för Nacka kommun
17. Sammanställning av investerings-/projektbeslut för Nacka kommun i samband med tertialbokslut 1 år 2023
18. Revidering av revisorernas reglemente
19. Framtidsdialog Nacka
20. Detaljplan för Volten, del av fastigheterna Orminge 60:1 och Skarpnäs 1:83, i Boo
21. Genomförandeavtal för Saltsjöbanans upphöjning
22. Reviderat genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Norra Nacka strand, detaljplan 3, etapp 1, fastigheterna Sicklaön 369:33 och Sicklaön 13:138 m.fl, Sicklaön
23. Reviderat genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Nya gatan, Centrala Nacka
24. Ansökan om avveckling av Kummelberget–Skarpnäs torrläggningsföretag
25. Principöverenskommelse om kommunalt övertagande av vissa anläggningar på Kommendörsvägen i Saltsjöbaden
26. Verksamhetsområden för dagvatten gata och dagvatten fastighet
27. Planeringsstrategi Nacka kommun
28. Revidering av bestämmelser om omställningsstöd och pension förtroendevalda OPF-KL 18
29. Informationssäkerhetsstrategi
30. Ny cykelstrategi för Nacka kommun
31. Motion – Inrätta ett idrottsråd
32. Motion – Utredning bygge av hiss mellan Danvikshem och Finnboda hamn utifrån nya förutsättningar
33. Motion – Omfältsbelysning vid otrygga park-, gång- och cykelvägar
34. Motion – Handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck
35. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Lina Sjöström telefonummer: 070-431 81 27

Sidan uppdaterades: