Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 oktober 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 oktober 2020.

Tid och plats

Måndagen den 12 oktober 2020 kl 18.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus
Kl. 18.00 Besvarande av enkla frågor och interpellationer
Kl 19.00 Behandling av beslutsärenden

Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella inkomna enkla frågor
6. Interpellation – Danvikens kyrkogård
7. Interpellation – Bygge av hiss i Finnboda
8. Interpellation – Personalflykt bland högre tjänstemän i Nacka kommun
9. Interpellation – Mötesplats för seniorer i Saltsjöbaden
10. Upprop
11. Valärenden

Beslutsärenden

12. Exploateringsavtal för Älta centrumkvarter, Fastigheterna Älta 19:1, 24:2, 25:1, 27:3, 10:1 och Sicklaön 42:2
13. Detaljplan för Älta centrumkvarter, Antagande
14. Revidering av Reglemente för medelsförvaltning
15. Revidering av förbundsordning för Käppalaförbundet – utökad låneram
16. Detaljplan för Solbrinken-Grundet
17. Principöverenskommelse och markanvisningsavtal avseende utveckling av fastigheterna Sicklaön 89:1 och del av Sicklaön 40:11 inom stadsbyggnadsprojekt Svindersberg
18. Byte av avtalspart för exploateringsavtal för del av Kvarnholmen, etapp 1 – Norra Kajområdet
19. Tilläggsavtal till exploateringsavtal för del av Kvarnholmen, etapp 1 – Norra Kajområdet
20. Lägesredovisning av genomförandeplan för stadsutvecklingen på västra Sicklaön
21. Motion – Underhåll av sålda fastigheter
22. Motion – Verka för nya vagnar för Saltsjöbanan
23. Motion – Klimatneutralitet som övergripande mål
24. Motion – Sänkt och indexerat arvode för förtroendevalda
25. Motion – Klimat- och utsläppsperspektiv i bolagsdirektiv
26. Motion – Insatser för kommunens klimatarbete
27. Motion – Kartläggning och samordning av arbete med elever med omfattande frånvaro
28. Motion – Särskilt stöd för hemmasittande barn och unga
29. Motion – Åtgärder för socialtjänstens personal
30. Motion – Öppenhet i styrning
31. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
32. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
33. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
34. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
35. Motion – Cykelsatsningar
36. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
37. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
38. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
39. Motion – Fältassistenter i Nacka
40. Motion – Återinför fältassistenter
41. Motion – Anslut kommunen till nätverket klimatkommunerna
42. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
43. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
44. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
45. Motion – Spontan- och deltagarkultur
46. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
47. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
48. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
49. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
50. Motion – Arbetstidsförkortning inom socialtjänst och äldreomsorg
51. Motion – Firande av hundra års demokrati
52. Motion – Byt ut vagnparken på Saltsjöbanan och förbättra driftsäkerheten
53. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
54. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går också bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl.18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: