Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kommunfullmäktige sammanträder den 1 februari

Kommunfullmäktige sammanträder den 1 februari 2021

Tid och plats

Måndagen den 1 februari 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med en kort information om firandet av att Nacka fyller 50 år. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer.
Kl. 18.00 Behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation - Visselblåsarfunktion i kommunen
7. Interpellation – Bevakning av kommunantikvariska värden i planprocessen
8. Interpellation – Hur drabbar de ökade tunnelbanekostnaderna Nackaborna?
9. Interpellation - Åtgärder för att kräva att regionen tar sitt fulla vårdansvar mot vårdbehövande på särskilda boenden i Nacka
10. Upprop
11. Valärenden
Avsägelser och val till nämnder m.m.
Val av styrelser för Nackas bolag, för tiden från ordinarie bolagsstämma 2021 till ordinarie bolagsstämma 2022

Beslutsärenden

12. Revidering av Reglemente för redovisning
13. Policy om mutor, jäv, representation och bisysslor
14. Revidering av Servicepolicy
15. Styrdokument för krisberedskap
16. Rensättra naturreservat
17. Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Tattby station, Tattby 39:1 med flera, Saltsjöbaden
18. Detaljplan för upprustning av Saltsjöbanan Fisksätra station, Erstavik 26:1 med flera, Fisksätra
19. Överlåtelse och förvärv av fastigheter vid Skurubron genom fastighetsreglering med Staten genom Trafikverket
20. Förvärv av fastigheten Nacka Bo 1:207 genom förvärv av aktierna i bolaget i AB Grundstenen 167218, under namnändring till Boo 1:207 AB
21. Livsmedelstaxa 2021
22. Motion – Öppenhet i styrning
23. Motion – Åtgärder för att förbättra vattenkvalitet i Baggensfjärden
24. Motion – Fritidsgårdarnas öppettider helgdagar och lov
25. Motion – Fritidsgårdar i större bostadsområden i Nacka
26. Motion – Kommunalt anställda fritids- och idrottsledare
27. Motion – Cykelsatsningar
28. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
29. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
30. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
31. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
32. Motion – Fältassistenter i Nacka
33. Motion – Återinför fältassistenter
34. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
35. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
36. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
37. Motion – Spontan- och deltagarkultur
38. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
39. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
40. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
41. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
42. Motion – Firande av hundra års demokrati
43. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
44. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
45. Motion – Grönytefaktor Nacka stad
46. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
47. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
48. Motion – Föreningarnas värdegrund
49. Motion – Lokalhistoriskt konst- och bildprogram
50. Motion – Policy för demokratiska samtal
51. Motion – Motion – Elektronisk pornografiblockering i kommunala miljöer
52. Motion – Inför rättighet för barn att träffa myndighetsperson utan vårdnadshavare
53. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
54. Motion – Träningsbana för cricket
55. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
56. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
57. Motion – Äga och driva simhallar lokalt
58. Motion – Simhall i Fisksätra i lokal regi
59. Motion – Badhus i Fisksätra
60. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
61. Motion – Svalare stadsmiljö
62. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
63. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
64. Motion – Öka säkerheten för bilister under gångbroar
65. Motion – Tidigarelägg satsningar på gång- och cykelbanor
66. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: