Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Juni

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 14 juni 2021

Tid och plats

Måndagen den 14 juni 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Nacka fyller 50 år. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

Mötespunkter

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Ökade kostnader för tunnelbanan
7. Interpellation - Stadsutveckling efter corona
8. Interpellation - Säkerställande av skolgång m.m. vid nedläggning av skola
9. Upprop
10. Valärenden

Beslutsärenden

11. Tertialbokslut 1 år 2021 för Nacka kommun
12. Investeringsbeslut och -sammanställning för Nacka kommun tertialbokslut 1 år 2021
13. Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden
14. Överlåtelse av arrendeavtal med Circle K Sverige AB för Bergs gård
15. Tilläggsavtal till avtal avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagandet
16. Exploateringsavtal avseende fastigheten Björknäs 1:52 och del av fastigheterna Björknäs 1:1 och Björknäs 10:1
17. Detaljplan för Talluddsvägen i Björknäs
18. Detaljplan för område kring Galärvägen och Kornettvägen m.fl. vägar i sydöstra Boo
19. Principöverenskommelse mellan Tyresö och Nacka kommun i samband med kommungränsjustering
20. Inriktningsbeslut för Tryckluftsfabriken i Sickla köpkvarter, stadsbyggnadsprojekt för arbetsplatser, bostäder och handel samt detaljplan, fastigheten Sicklaön 83:22 m.fl., västra Sicklaön
21. Tilläggsavtal till exploateringsavtal gällande ny nätstation, Nacka strand
22. Markgenomförandeavtal för Nya gatan stadshusområdet
23. Tillägg till fastighetsöverlåtelseavtal och ingående av nytt hyresavtal för Ektorps skola med Hemsö
24. Medel för projektering av Sickla skola
25. Fastställande av tomträttsavgäld för småhus i Båthöjden, Fisksätra
26. Ny renhållningsordning för Nacka kommun
27. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
28. Motion – Spontan- och deltagarkultur
29. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
30. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
31. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
32. Motion – Policy för demokratiska samtal
33. Motion – Föreningarnas värdegrund
34. Motion – Fältassistenter i Nacka
35. Motion – Återinför fältassistenter
36. Motion – Inför rättighet för barn att träffa myndighetsperson utan vårdnadshavare
37. Motion – Barns delaktighet i beslut som rör dem själva och beaktande av barns bästa
38. Motion – Solceller på kommunala fastigheter
39. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
40. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
41. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
42. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
43. Motion – Svalare stadsmiljö
44. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
45. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
46. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
47. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
48. Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
49. Motion – Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor
50. Motion – Nacka idrottscampus
51. Motion - Minska fallolyckor bland äldre
52. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
53. Motion – Inrätta en kommunal hemtjänst
54. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
55. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
56. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända
57. Motion – Förnya alkoholpolitiska programmet
58. Motion – Köttfri måndag i Nacka
59. Motion – NPF-säkra Nackas skolor
60. Motion – Fossilfri fordonsflotta senast 2030
61. Motion – Åtgärder för ökat valdeltagande
62. Motion – Kommunövergripande plan för att motverka hemlöshet
63. Motion – Stoppa bilbränder innan de uppstår
64. Motion – Informera om regelverk kring fyrverkerier
65. Motion – Inför en koldioxidbudget i Nacka
66. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: