Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Kommunens webbkarta ligger för tillfället nere. Våra systemleverantörer arbetar med att åtgärda problemet.

September

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 september 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 september 2021

Tid och plats

Måndagen den 20 september 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Nacka fyller 50 år. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Välfärdslokaler
7. Upprop
8. Valärenden

Beslutsärenden
9. Redovisning av kommunalt partistöd
10. Friköp av tomträtt för bostadsändamål i Tollare, Fastigheten Tollare 1:430
11. Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet VärNa
12. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
13. Motion – Spontan- och deltagarkultur
14. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
15. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
16. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
17. Motion – Policy för demokratiska samtal
18. Motion – Föreningarnas värdegrund
19. Motion – Åtgärder för ökat valdeltagande
20. Motion – Fältassistenter i Nacka
21. Motion – Återinför fältassistenter
22. Motion – Inför rättighet för barn att träffa myndighetsperson utan vårdnadshavare
23. Motion – Barns delaktighet i beslut som rör dem själva och beaktande av barns bästa
24. Motion – Solceller på kommunala fastigheter
25. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
26. Motion – Köttfri måndag i Nacka
27. Motion – Fossilfri fordonsflotta senast 2030
28. Motion – Inför en koldioxidbudget i Nacka
29. Motion – Miljödeklarera byggande av flerfamiljehus
30. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
31. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
32. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
33. Motion – Svalare stadsmiljö
34. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
35. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
36. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
37. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
38. Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
39. Motion – Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor
40. Motion – Nacka idrottscampus
41. Motion – Asllani-kontraktet för idrottsföreningar
42. Motion - Minska fallolyckor bland äldre
43. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
44. Motion – Inrätta en kommunal hemtjänst
45. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
46. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
47. Motion – Höj vårdkvaliteten och tryggheten för äldre
48. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända
49. Motion – Kommunövergripande plan för att motverka hemlöshet
50. Motion – Förnya alkoholpolitiska programmet
51. Motion – NPF-säkra Nackas skolor
52. Motion – Stoppa bilbränder innan de uppstår
53. Motion – Informera om regelverk kring fyrverkerier
54. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Kontakta kommunsekreterare Rebecca Band, 08-598 456 42 alt rebecca.band@nacka.se

Sidan uppdaterades: