Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 oktober 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 18 oktober 2021

Tid och plats

Måndagen den 18 oktober 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Nacka fyller 50 år. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Byggandet av Näckenbadet
7. Interpellation – Bollhall i Nacka för handboll på elitnivå
8. Upprop
9. Valärenden

Beslutsärenden

10. Valdistrikt och valkretsar vid val till riksdag, kommun och region 2022
11. Revidering av Program för markanvändning med riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
12. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojektet Södra Nacka strand, detaljplan 4
13. Wall Street Stockholm 2022

Motioner

14. Motion – Fältassistenter i Nacka
15. Motion – Återinför fältassistenter
16. Motion – Inför rättighet för barn att träffa myndighetsperson utan vårdnadshavare
17. Motion – Barns delaktighet i beslut som rör dem själva och beaktande av barns bästa
18. Motion – Stärk barnperspektivet i kommunens verksamhet
19. Motion – NPF-säkra Nackas skolor
20. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
21. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
22. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
23. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
24. Motion – Inrätta en kommunal hemtjänst
25. Motion – Höj vårdkvaliteten och tryggheten för äldre
26. Motion – Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
27. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
28. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
29. Motion – Svalare stadsmiljö
30. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
31. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
32. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
33. Motion – Inrätta bemannad parklek i Braxenparken och utred vidare behov av bemannade parklekar i kommunen
34. Motion – Vindkraftverk i Nacka
35. Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
36. Motion – Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor
37. Motion – Nacka idrottscampus
38. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
39. Motion – Asllani-kontraktet för idrottsföreningar
40. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
41. Motion – Fossilfri fordonsflotta senast 2030
42. Motion – Solceller på kommunala fastigheter
43. Motion – Köttfri måndag i Nacka
44. Motion – Inför en koldioxidbudget i Nacka
45. Motion – Miljödeklarera byggande av flerfamiljehus
46. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända
47. Motion – Kommunövergripande plan för att motverka hemlöshet
48. Motion – Förnya alkoholpolitiska programmet
49. Motion – Inventera vilka föreningar och organisationer inom kommunen som tar emot och erbjuder stöd till personer med funktionsvariationer
50. Motion – Stoppa bilbränder innan de uppstår
51. Motion – Utveckla demokratin i Nacka
52. Motion – Informera om regelverk kring fyrverkerier
53. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar finns här.
Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: