Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
April

Kommunfullmäktige sammanträder den 25 april 2022

Kommunfullmäktige sammanträder måndag den 25 april, klockan 18.00 i Nackasalen, Nacka stadshus.

Tid och plats

Måndagen den 25 april 2022, kl 18.00 (Observera tiden!)
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Ungefärliga hålltider

Kl. 18.00 Sammanträdet inleds med behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation – Större depå på Saltsjöbanan
7. Interpellation – Hesa Fredrik
8. Interpellation – Stenkross i Nacka
9. Upprop
10. Valärenden

Beslutsärenden

11. Årsredovisningar 2021 för de kommunala aktiebolagen
12. Årsredovisning för Nacka kommun 2021
13. Revisionsberättelse för 2021 och ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder
14. Revisionsberättelse för 2021 och ansvarsfrihet för direktionen i kommunala förbund
15. Revidering av bolagsordning för Boo 1:207 AB
16. Revidering av Käppalaförbundets förbundsordning, samt att utge ägarlån till Käppalaförbundet
17. Revidering av reglemente för medelsförvaltning och kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltning
18. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Ryssbergen, fastighet Sicklaön 13:3, Västra Sicklaön
19. Genomförandebeslut för stadsbyggnadsprojekt Älta centrumkvarter, fastigheterna Älta 10:1 och 69:1 med flera, Södra Nacka
20. Tilläggsavtal till exploateringsavtal gällande snedbanehiss i Nacka strand
21. Upplåtelse av kommunens ridanläggningar till ridskoleverksamhet
22. Åtgärdsplan och nulägesanalys inom ramen för projektet Fossilfritt 2030 i Stockholms län
23. Motion – Anpassa byggandet i Björknäs till befintlig karaktär
24. Motion – Byggandet i Nacka med innovativ miljöteknik i enlighet med nya bosättningsmönster
25. Motion – Ungdomsbostadsrätter i Nacka

26. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 18.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar inklusive årsredovisning för Nacka kommun 2021 finns här. Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band, tfn 08-598 456 42

Sidan uppdaterades: