Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 april 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den 12 april 2021

Tid och plats

Måndagen den 12 april 2021 kl 17.00
Lokal Nackasalen, Nacka stadshus

Kl. 17.00 Sammanträdet inleds med ett uppmärksammande av att Nacka fyller 50 år samt en presentation av Nackas tillträdande stadsdirektör. Därefter behandling av enkla frågor och interpellationer och sedan startar behandling av beslutsärenden.

Mötespunkter

1. Sammanträdets öppnande
2. Närvaro
3. Val av justerande
4. Anmälningar från revisorerna, övriga anmälningar samt meddelanden och tillkännagivanden
5. Eventuella enkla frågor
6. Interpellation - Hemtjänstavgiften
7. Upprop
8. Valärenden
Avsägelser och val till nämnder m.m.

Beslutsärenden

9. Årsredovisningar 2020 för de kommunala aktiebolagen
10. Årsredovisning för Nacka kommun 2020
11. Revisionsberättelse för 2020 och ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder
12. Revisionsberättelse för 2020 och ansvarsfrihet för direktionen i kommunala förbund
13. Översyn av reglemente för kundval
14. Omreglering av avgäld och erbjudande om friköp av tomträtt med adress Örkroken 13 i Älta
15. Omreglering av avgäld och erbjudande om friköp av tomträtt med adress Örkroken 4 i Älta
16. Erbjudande om friköp av tomträtt med adress Örkroken 7 i Älta
17. Exploateringsavtal för Sicklaön 73:49 och Sicklaön 73:50
18. Markgenomförandeavtal för del av fastigheterna Sicklaön 40:14 och del av Sicklaön 70:119
19. Detaljplan Östra Gräsvägen på Sicklaön
20. Tilläggsavtal till Fastighetsöverlåtelseavtal avseende fastighet Nacka Älta 10:86
21. Principöverenskommelse avseende utveckling av Fisksätra södra
22. Motion – Genomlysning av Nackas hyresmodell
23. Motion – Äga och driva simhallar lokalt
24. Motion – Simhall i Fisksätra i lokal regi
25. Motion – Badhus i Fisksätra
26. Motion – Gatuparkering och parkeringstal vid nybyggnation
27. Motion – Idéstudie om att förlägga en del av Värmdöleden i tunnel
28. Motion – Satsningar på skolbibliotek och skolbibliotekarier
29. Motion – Elektronisk pornografiblockering i kommunala miljöer
30. Motion – Utredning och kartläggning om programmet för konst och kultur i det offentliga rummet
31. Motion – Dokumentation av Nackas miljöer
32. Motion – Avsluta Konsten att skapa stad
33. Motion – Spontan- och deltagarkultur
34. Motion – Föräldralediga fritidspolitikers barns vistelsetid på förskola och fritidshem
35. Motion – Policy för demokratiska samtal
36. Motion – Föreningarnas värdegrund
37. Motion – Fältassistenter i Nacka
38. Motion – Återinför fältassistenter
39. Motion – Inför rättighet för barn att träffa
myndighetsperson utan vårdnadshavare
40. Motion – Behåll och utveckla Naturskolan
41. Motion – Låt Naturskolan fortsätta med sin verksamhet i Velamsund
42. Motion – Nackas Naturskola 2.0
43. Motion – Pollineringsplan för Västra Sicklaön
44. Motion – Solceller på kommunala fastigheter
45. Motion – Ändrad inriktning på Nacka bygger stad
46. Motion – Skapa ny byggyta på hårdgjord mark genom överdäckning
47. Motion – Tillsätt en kommission för att utvärdera mål, styrning och planering av Nacka bygger stad
48. Motion – Svalare stadsmiljö
49. Motion - Bygg barnvänliga och ljusa gårdar
50. Motion – Bevara Nackas bebyggelsekaraktär
51. Motion – Planering av förskoleenheter i Nacka
52. Motion – Strategi för kommunens laddinfrastruktur
53. Motion – Folkets hus lokaler i Fisksätra centrum
54. Motion – Inför krisklausuler i kulturavtalen
55. Motion – Förvalta Danvikens hospital och utred möjligheten att skapa ett kulturcentrum
56. Motion – Idrottssatsningar Sicklavallen
57. Motion – Utveckla Järlahöjdens idrottskluster utifrån idrottens behov
58. Motion – Bygg inte bostäder på Järlahöjdens idrottsytor
59. Motion – Nacka idrottscampus
60. Motion – Minska fallolyckor bland äldre
61. Motion – Återuppta kommunaliseringen av hemsjukvården
62. Motion – Inrätta en kommunal hemtjänst
63. Motion – Språkkunskaper i äldreomsorgen
64. Motion – Utredning av covid-19 inom äldreomsorgen
65. Motion – Förläng möjligheten för fortsatt boende för nyanlända
66. Motion – Barns delaktighet i beslut som rör dem själva och beaktande av barns bästa
67. Motion – Tillsyn av privata anordnare
68. Inkomna motioner och interpellationer

Alla är välkomna att lyssna

Det går bra att följa sammanträdet i radio Nacka på frekvens 99,9 Mhz med start kl 17.00. Kommunfullmäktiges sammanträden filmas direkt och publiceras här.

Föredragningslistan

Föredragningslistan och alla övriga handlingar, inklusive årsredovisningen för 2020, finns här. Behöver du hjälp att komma åt handlingarna kan du vända dig till något av kommunens bibliotek.

Vill du veta mer?

Ring kommunsekreterare Rebecca Band.

Sidan uppdaterades: