Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Digitalisering

Automatiserat beslutsfattande

Sedan juli 2022 medger kommunallagen att kommuner delegerar beslut till en automatiserad beslutsfunktion. Därför har vi startat en förstudie i syfte att skapa förutsättningar för Nacka kommun att kunna dra nytta av denna nya möjlighet.

Varför ska vi automatisera beslutsfattande?

Genom automatiserat beslutsfattande får kommunen möjlighet att effektivisera arbetssätt med stöd av digitala verktyg. Ett automatiserat beslutsfattande medför även att handläggningstiden för dessa beslut kan förkortas och handläggarresurser kan frigöras och istället läggas på kvalificerat arbete med t ex utredningar.

Vad händer nu?

I syfte att skapa förutsättningar för Nacka kommun att nyttja möjligheten med automatiserat beslutsfattande startas nu under sommaren en förstudie finansierad av framtidsfonderna.

Förstudien ska bland annat ta fram en översikt över kommunens potential gällande vilka beslutsprocesser som kan automatiseras, där tids- eller kostnadsbesparing, alternativt möjlighet till kompetensväxling är tydligt prioriterade. Förstudien ska också resultera i en rekommendation för hur själva införandet av automatiserade beslut ska göras i organisationen.

Vilka beslut får fattas med automatiserat beslutsfattande?

Generellt kan det vara en rimlig utgångspunkt att ett automatiserat beslutsfattande är lämpligt för beslut där det finns tydliga regler för när ett tillstånd eller en ansökan ska beviljas, och där beslutet grundas uteslutande på uppgifter som den enskilde själv lämnat.

En nämnds möjlighet att fatta automatiserade beslut är begränsat till beslut som kan handläggas enligt förvaltningslagen och överklagas förvaltningsrättsligt, men däremot inte alla sådana beslut.

Undantag från möjligheten med automatiserat beslutsfattande

Av 6 kap. 38 § 1 st kommunallagen framgår vilka begränsningar som finns för delegation, det vill säga vilka beslut en nämnd inte får delegera. Av lagändringen framgår numera av 6 kap. 38 § 2 st vilka beslut som dessutom inte får delegeras till en automatiserad beslutsfunktion.

Följande beslut får inte delegeras till en automatiserad beslutsfunktion;

  1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
  2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
  3. ärenden om upphandling, eller
  4. ärenden om valfrihetsystem.

Nämnden avgör ytterst lämpligheten av automatiserat beslutsfattande

Ansvaret för automatiserat beslutsfattande vilar på den ansvariga nämnden. Det är därför nämnden som måste säkerställa att ett automatiserat beslutsfattande kan ske i överrensstämmelse med gällande rätt innan delegation kan ske.

I säkerställandet behöver nämnden ta ställning till om de rättsliga förutsättningarna som gäller för en viss ärendetyp medger automatiserat beslutsfattande, och bedöma de risker som finns för verksamheten med att beslut av en viss typ fattas automatiserat.

Nämnden har också ett ansvar för framtida uppföljning och kontroll av att systemet för automatiserat beslutsfattande fungerar.

Sidan uppdaterades: