Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dokument (inloggning krävs)

Varje år fattar kommunstyrelsen beslut om attesträtt för kommande år. Produktionsdirektören får då attesträtt och får också rätt att vidaredelegera attesträtten inom sitt ansvarsområde Välfärd samhällsservice. Detta görs i vidaredelegeringen.

Vad innebär vidaredelegering?

Vidaredelegeringen ligger till grund för attest för både fakturor, bokföringsordrar, beställningar och utbetalningar.

Vidaredelegeringen visar ordinarie beslutsattestant och ordinarie ersättare till beslutsattestant samt fakturamottagare för produktionsområdets samtliga ansvar. Respektive chefsnivå har en beloppsbegränsning gällande attest för faktura, vilket finns specificerat i en bilaga till vidaredelegeringen.

Vidaredelegeringen administreras av stabens koordinator som samlar in de förändringar som löpande görs i organisationsstrukturen och i chefsledet och som påverkar attesträtten. När en uppdaterad vidaredelegering gjorts informeras KSVU om detta och informationen går även till de stödfunktioner som behöver göra ändringar i system (inköpsenheten, personalenheten och ekonomienheten).

Sidan uppdaterades: