Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Henrik Feldhusen

Stabschef och biträdande produktions-direktör

Inom staben finns experter inom många kompetensområden och du som är chef är alltid välkommen att kontakta oss för råd, stöd och hjälp.

Välfärd samhällsservice stab ansvarar för chefsstöd inom flera olika kompetensområden. Du som är chef inom Välfärd samhällsservice är alltid välkommen att kontakta stabens medarbetare vid behov av råd, hjälp eller stöd.

Staben ansvarar också för uppföljning och styrning av verksamheter och affärsområden på uppdrag av produktionsdirektören.

Utöver detta arbetar staben med projektledning och projektstöd för strategiskt viktiga projekt samt utför administrativa uppgifter på uppdrag av vissa verksamheter.

Stabschef

blobid0.jpg
Henrik Feldhusen
Biträdande produktionsdirektör
- Ansvarig för staberna
- Ansvarig för gemensamma IT-system
- Styrning och uppföljning
- Samverkan med stödprocesser
- Ledning och samordning för kris och kriskommunikation
- Politiska processer inklusive alla ärenden till KF, KS, KSVU
Telefon: 070-431 77 76
Epost: henrik.feldhusen@nacka.se

Ekonomi

Kristina125x125.jpg
Kristina Kriström
Controller
- Ansvarig för ekonomiska bokslutsprocessen
- Ansvarig för budgetprocessen
- Ansvarig för ekonomistyrningen
- Support ekonomisk analys
- Excelmallar för ekonomisk uppföljning
- Support Qliksense
Telefon: 070-431 99 90
Epost: kristina.kristrom@nacka.se

dennis125x125.jpg
Dennis Lindblom
Ekonom
- Bokslut
- Budget
- Ekonomisk analys
- Löpande redovisning
- Administration och debitering av överenskommelser och avtal
- Systemstöd/Support – UBW
- Administration/Support – Stratsys
- Administration/Support – Qlik Sense
Telefon: 070-431 90 44
Epost: dennis.lindblom@nacka.se

Ulla125x125.png
Ulla Pohjonen
Koordinator
- Kontrakt hyresavtal och fakturering NSC
- Samordnare Trygghetsjouren
- Support UBW (fakturor och inköp)
- Lönekörning Medvind
- Handkassor
Telefon: 070-431 96 04
Epost: ulla.pohjonen@nacka.se

HR

HR-strategernas roll är att stötta och vägleda Välfärd samhällsservice chefer inom HR-området, exempelvis med arbetsrätt, arbetsmiljö, lönebildning, sjukfrånvaro, rehabilitering, kompetensutveckling och samverkan. HR-strategerna ingår även i kommunens HR-nätverk och samarbetar med personalenheten och Stab kompetensförsörjning.

Anneli125x125.jpg
Anneli Meijer
HR-strateg
Chefsstöd för NSC Ektorp, NSC Sjötäppan, NSC Talliden, NSC Sofiero, NSC Kök, Stab kompetensförsörjning.
Telefon: 070-431 90 56
Epost: anneli.meijer@nacka.se

Maria_125x125.jpg
Maria Gidrup
HR-strateg
Chefsstöd för musikskolan, Dieselverkstaden, fritidsgårdarna, idrottsdriften, fastighetsservice, personlig assistans, daglig verksamhet och korttidstillsyn, natt- och larmpatrullen, samt stöd- och förebyggande insatser inom omsorgen.
Telefon: 070-431 97 69
Epost: maria.gidrup@nacka.se

blobid0.jpg
Maja Biström
HR-strateg/projektledare kompetensförsörjning
- Chefsstöd för grupp- och servicebostäder, socialpsykiatrin, förebyggande insatser samt stöd- och behandling.
- Projektledare kompetensförsörjning.
Telefon: 070-431 84 02
Epost: maja.bistrom@nacka.se

Kvalitet

MariaL_125x125.jpg
Maria Liwendahl
Kvalitetsutvecklare
- Övergripande kvalitetsfrågor
- Styrning och ledning
- Kundrelaterade uppföljningar och analyser
- Synpunktshantering och Infosoc
- Bokslutsprocessen
- Stratsys
Telefon: 070-431 84 86
Epost: maria.liwendahl@nacka.se

Eva_125x125.jpg
Eva Persson
Kvalitetsutredare
- Förvaltare av verktyget SMART (kvalitetsledningssystem och årlig riskbedömning av verksamheten)
- Rådgivning och stöd vid allvarliga händelser och lex Sarah
- Avvikelsehantering för SoL och LSS
- Dokumentation enligt SoL och LSS
- Skydds- och begränsningsåtgärder
- Synpunktshantering
- Arkivering och gallring
Telefon: 070-431 86 64
Epost: eva.persson@nacka.se


Susanne Karlsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
- Råd och stöd gällande HSL-lagstiftningen
- Utreder Lex Maria anmälningar
- Råd och stöd vid allvarliga HSL-avvikelser
- Råd vid gallring och arkivering
Telefon: 070-431 88 37
Epost: susanne.2.karlsson@nacka.se

Kommunikation

Stina125x125.jpg
Kristina Israelsson
Kommunikationsansvarig
- Strategiskt och operativt kommunikationsstöd till ledning, chefer och verksamheter
- Kommunikationsstöd vid kriser och andra större händelser
- Rådgivning och "bollplank" inom kommunikationsområdet
- Bistår vid beställning av trycksaker och grafisk form
Telefon: 070-431 87 13
Epost: kristina.israelsson@nacka.se

blobid0.png
Sara Örnberg Biberg
Kommunikatör
- Huvudredaktör för Välfärd samhällsservice webbar
- Hemsidor och sociala medier
- Vidareutbildning och support i Episerver
- Annonsering i sociala medier
- Bistår vid beställning av trycksaker och grafisk form
- Webbaserade enkäter och rapporter
- Webbstatistik
Telefon: 070-431 79 83
Epost: sara.ornbergbiberg@nacka.se

Digitala system och tekniska resurser

sevgi125x125.jpg
Sevgi Åmark
Projektledare och förvaltningsledare Epsilon/Signit
- Ansvarar för att leda diverse olika projekt inom VSS beroende på behov och uppdrag.
- Förvaltningsledare Epsilon och Signlt och ansvarig för kontinuerlig drift
Telefon: 08-431 79 58
Epost: sevgi.amark@nacka.se

Fredrik_125x125.jpg
Fredrik Wickbom
Teknisk förvaltare
- GDPR ansvarig
- Tekniskt stöd till chefer och verksamhet
- Projektledning
- Arkivhantering
Telefon: 070-431 94 33
Epost: Fredrik.Wickbom@nacka.se

Sara 125x125.png
Sara Örnberg Biberg
Förvaltningsledare Medvind WFM
Systemadministratör Atlas/Adato VSS
Telefon: 070-431 79 83
Epost: sara.ornbergbiberg@nacka.se

Eva_125x125.jpg
Eva Persson
Kvalitetsutredare
- Förvaltare av verktyget SMART
Telefon: 070-431 86 64
Epost: eva.persson@nacka.se

Projektledning

Tore Andersson 125x125.jpg
Tore Andersson
Utvecklingschef med fokus på bland annat lokalfrågor
- Råd och stöd i lokalfrågor
- Stöd vid större förändringar så som start av ny verksamhet, utökning av befintlig verksamhet eller avslut/nedläggning av verksamhet
Telefon: 070-431 83 73
Epost: tore.andersson@nacka.se

marie_kronosjo_125x125.jpg
Marie Kronosjö
Utvecklingschef/verksamhetschef
- Stöd i utvecklingsfrågor främst inom vård- och omsorgsverksamheter.
- Kan bistå med riskanalyser, kartläggningar mm.
- Verksamhetschef för Personliga ombud, Anhörigcenter samt Hälsoförebyggande insatser för äldre.
Telefon: 070-431 87 11
Epost: marie.kronosjo@nacka.se

sevgi125x125.jpg
Sevgi Åmark
Projektledare och förvaltningsledare Epsilon/Signit
- Ansvarar för att leda diverse olika projekt inom VSS beroende på behov och uppdrag
- Förvaltningsledare Epsilon och Signlt och ansvarig för kontinuerlig drift
Telefon: 08 431 79 58
Epost: sevgi.amark@nacka.se

Sidan uppdaterades: