Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Minderårigas arbete

Som minderårig räknas den som inte fyllt 18 år.

För minderåriga som arbetar finns särskilda regler i arbetsmiljölagen och i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Har vi sammanfattat det viktigaste i föreskrifterna.

För minderårig som fullgjort sin skolplikt och fyller minst 16 år under kalenderåret gäller följande särskilda arbetstidsbestämmelser:

 • Arbetet får totalt omfatta högst 8 timmar per dag och 40 timmar i veckan
 • Tiden mellan klockan 22.00 och klockan 06.00 eller tiden mellan klockan 23.00 och klockan 07.00 skall vara fri från arbete
 • Den minderårige skall varje dygn ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet från arbetet för nattvila
 • Den minderårige skall ha en sammanhängande ledighet från arbetet under varje period om sju dagar (veckovila). Så långt det är möjligt skall ledigheten omfatta två sammanhängande dagar och vara förlagd till veckoslut.
 • Veckovilan får inte understiga 36 timmar

För minderårig som anlitas till arbete före det kalenderår han/hon fyller 16 år eller innan skolplikten är fullgjord gäller följande särskilda bestämmelser:

 • Arbetet skall ordnas så att det är enkelt och ofarligt
 • Arbetet får omfatta högst två timmar per skoldag och tolv timmar i veckan. På skolfria dagar får arbetstiden inte överstiga sju timmar per dag. Arbete som utförs under sammanhängande skolfri tid som är minst en vecka får dock omfatta upp till 35 timmar i veckan eller för den som fyllt 15 år 40 timmar i veckan och högst 8 timmar per dag.
 • Den minderårige skall ha en sammanhängande ledighet från arbetet under varje period om sju dagar (veckovila). Så långt det är möjligt skall ledigheten omfatta två sammanhängande dagar och vara förlagd till veckoslut. Veckovilan får inte understiga 36 timmar. Den skall förläggas till tid som är fri från schemalagd undervisning
 • Vårdnadshavare skall ha givit sitt tillstånd till arbetet. För arbete på skoldag före skolans början och efter skolans slut skall dessutom skolledningen ha givit tillstånd om det gäller mer än fem skoldagar under en termin.

Enligt arbetsmiljölagen och minderårigföreskrifterna är allt arbete före 13 års ålder förbjudet utom vid de undantag som finns angivna i föreskrifterna.

Sidan uppdaterades: