Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Stadsdirektörens måndagsmöte 11 december

Kommunstyrelsens internbudget 2018, detaljplan för Södra Nacka strand, detaljplan Bågvägen och Åbroddsvägen, detaljplan Gillervägen och Planiavägen, detaljplan Nya gatan, tillgänglighetsutmärkelsen har delats ut, Nackas miljöpris har delats ut, revidering av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning, medarbetarundersökningen 2017, hållbarhetskrav upphandlingar och förändrad delegation, Öppna jämförelser, Nackaungdomars digitala kompetens, fjärdeklassare bättre på att läsa, studiebesök från Skövde, rekryteringscafé, årets Nackabo utsedd, invigning av fotbollstält, glad Lucia

Kommunstyrelsens internbudget 2018

Den 13 november fattade kommunfullmäktige beslut om mål och budget, som varje nämnd ska göra en internbudget av. I måndags var kommunstyrelsens internbudget uppe för beslut. Här kan du läsa mer om ärendet kommunstyrelsens internbudget.

Detaljplan för Södra Nacka strand

Nu antas detaljplan fyra för Nacka strand med tillhörande exploateringsavtal. Detaljplanen möjliggör för cirka 365 nya bostäder samt innebär att kommunen tar över ägande och drift av gator, torg, grönområden och övriga anläggningar som är av betydelse för allmänheten. Här kan du läsa mer om detaljplan fyra för Södra Nacka strand.

Detaljplan Bågvägen och Åbroddsvägen

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att reglera utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp och reglera utbyggnaden av gator, samt möjliggöra en förtätning. Detaljplanen medför att gator och övriga allmänna platser övergår till kommunalt huvudmannaskap. Syftet är även att anvisa plats för en ny förskola med fyra avdelningar. Här kan du hitta mer info.

Detaljplan Gillervägen och Planiavägen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för nya bostäder, cirka 8 till 12 lägenheter och lokaler för service på en privatägd fastighet i Sickla. Detaljplaneförslaget innebär omläggning av anslutande ledningar för vatten och avlopp samt att en bit av Nysätravägen övergår från privatägd gatumark till allmän platsmark. Här kan du läsa mer om detaljplanen.

Detaljplan Nya gatan

Förslaget till detaljplan gör det möjligt att uppföra cirka 600 bostäder och cirka 8000 kvadratmeter för verksamheter i området. Planförslaget bidrar bland annat till utvecklingen av bostäder, välfärdsfastigheter och arbetsplatser. Läs mer om det här.

Tillgänglighetsutmärkelsen har delats ut

Under kommunfullmäktiges sammanträdande i måndags uppmärksammades personer och verksamheter som på olika sätt arbetar för att skapa en tillgänglig fysisk miljö, information, eller service och bemötande för personer med funktionsnedsättning. Här kan du se vilka som fick utmärkelsen.

Nackas miljöpris har delats ut

Miljömålskommittén delade i måndags ut Nackas miljöpris under kommunfullmäktige. Temat för i år var ”Klimatsmart mat” och priser delades mellan Bergåsens serviceboende och hotell- och restauranganläggningen Yasuragi. Här kan du läsa mer om miljöpriset och vinnarna.

Revidering av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Kommunstyrelsens instruktion för verksamhetsansvar och delegation av beslutanderätt finns samlade i ett gemensamt styrdokument som kallas ”kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning”. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av dokumentet och föreslår ett antal ändringar. Du kan läsa mer om det här.

Medarbetarundersökningen 2017

Årets medarbetarundersökning visar fortsatt bra resultat. Hela 90 procent besvarade den, en toppnotering som visar på stort engagemang. Positivt är att Nacka uppnår högre resultat på majoriteten av jämförbara frågor i förhållande till andra kommuner och vi har tagit rejäla kliv framåt i ett antal frågor. Här hittar du hela medarbetarundersökningen.

Hållbarhetskrav upphandlingar och förändrad delegation

Vi är på väg ut med en upphandling kring rekryteringstjänster, i syfte att få bättre struktur och bättre stöd till chefer som rekryterar. Det här kommer göras genom ett dynamiskt inköpssystem. Kommunstyrelsen fastställer nu också inriktningen för typer av krav som ska ställas ur sociala och miljömässiga aspekter på leverantören vid upphandlingar.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar årligen sin rapport Öppna Jämförelser för grundskolan, ett mått som visar hur väl kommunerna lyckats med sitt kunskapsuppdrag. I den senaste rapporten hamnar Nacka på sjunde plats i landet och andra plats i länet. Dessutom är Nackas elever i årskurs 9 bland de nöjdaste och tryggaste i landet. Läs mer om undersökningen här.

Nackaungdomars digitala kompetens

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. Utbildningsnämnden har nu undersökt Nackaelevers digitala kompetens och den är väldigt hög. Det här ställer spännande krav på de som arbetar med utvecklingsfrågor, hur kan vi i Nacka jobba och utveckla vår digitala kompetens ännu mer? Här kan du läsa mer om detta.

Fjärdeklassare bättre på att läsa

Efter flera år med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Det här visar PIRLS senaste undersökning, vilket är en internationell läsförmågeundersökning. Läs mer på Skolverkets webb.

Studiebesök från Skövde

Tidigare i veckan hade vi studiebesök från Skövde. De var intresserade av att höra hur Nacka arbetar med digitalisering. Bland annat fick de möta Nackas nya digitala medarbetare Jasmin.

Rekryteringscafé

Förra veckan ordnades ett rekryteringscafé för arbetssökande akademiker som kommer från ett annat land, exempelvis nyanlända och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ambitionen är att anställa fler på extratjänster i Nacka. Du kan läsa mer om extratjänster här.

Årets Nackabo utsedd

Stort grattis säger vi till Adrian Rex, klubbchef och tränare på Jarlabergs IF samt lärare på Jarlabergskolan. Tack för ditt engagemang! Läs Nacka Värmdö Postens intervju med honom här.

Invigning av fotbollstält

9 december öppnades fotbollstältet på Nacka IP. Nu på lördag, den 16/12, blir det invigning! Föreningar är inbjudna, det blir straffläggning och fritidsnämndens ordförande Richard Wendt klipper invigningsband.

Glad Lucia

Den 13/12 var det Lucia. I stadshuset firade vi med glögg, lussebullar, pepparkakor och Luciatåg med skönsång av Nacka Musikklasser.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadsdirektörens måndagsmöte - ett bra tillfälle att nå ut till många!

Tänk på att informera om vad som händer i din verksamhet! Det som är självklart för dig kan vara viktig information för andra. Varje måndag klockan 13 håller Lena Dahlstedt i ett kort möte där aktuella frågor i Nacka kommun presenteras. Platsen är matsalen Nacka stadshus och alla är välkomna. Vill du informera om något? Kontakta monica.danielsson@nacka.se som ansvarar för agendan.

Sidan uppdaterades: