Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Oktober

Stadsdirektörens måndagsmöte 14 oktober 2019

Idag handlade måndagsmötet om KSAU/KSVU, T2 och hur viktigt det är med återhållsamhet nu. Det berättades om att demokratinämnden håller seminarium och att det är introduktion för nyanställda samt en konferens för alla skolledare och arbetsplatsombud inom Välfärd skola. Dessutom fick vi höra om en invigning av Rudsjöparken, nominering av årets Nackabo och mycket mer.

KSAU/KSVU T2 tisdag 15 oktober

Totalt cirka 40 ärenden.

Avtalssamverkan med Värmdö och Vaxholm angående överförmyndarverksamhet

Ärende 9 till KSAU handlar om att Nacka kommer att bedriva tjänstemannaverksamheten för Nacka, Värmdö och Vaxholms överförmyndarnämnd. På sikt kommer det att bli synergieffekter av denna samverkan så som att:
- Vi bibehåller en hög kvalitet.
- Minskar sårbarheten.
- Kostnadseffektivt.

Revidering av kommunstyrelsens instruktion och delegationsordning

Två viktiga ärenden som behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott tisdag 15 oktober:

Det första gäller förslag på ändring av reglementen. Som ett led i att konkretisera digitaliseringsstrategin finns ett samordningsbehov kopplat till upphandling av IT-tjänster/system i kommunen. Idag upphandlar respektive nämnd de IT-tjänster/system som behövs för nämndens verksamhet. För att åstadkomma en bättre ordning föreslås att kommunstyrelsens får ett nytt ansvar – nämligen att samordna och upphandla samtliga nämnders IT-tjänster/system. Första steget är att KSAU föreslås remittera ärendet till samtliga nämnder som får tillfälle att yttra sig över ändringen av ansvar.

Andra ärendet avser revidering av delegationsordning eller instruktionen. Idag är detta ett gemensamt styrdokument, men det föreslås att det delas upp då uppfyller olika syften. Sedan föreslås också vissa revideringar i dessa dokument.

Delegationsordningen:
- Annan struktur.
- Pedagogiska avsnitt som förklarar vad delegation är respektive verkställighet.
- För in lägsta delegat.
- Upphandling – höjer beloppsgränser. Mer fokus på att inleda upphandling.
- För in delegationspunkter som gäller anlitande av konsult – både inom kontorsorganisationen och inom investering- och exploateringsåtgärder. Skälet till detta är beslutet som sådant är det kan jämställas med att anställa personal rent ekonomiskt.

Rekommendation till alla som fattar beslut på delegation: Läs förslaget (ärende 11) ordentligt. Det kommer att bli nya numreringar och alla ska utgå ifrån den nya framöver.

Mål och budget, alla T2 bokslut kommer – viktigt med återhållsamhet!

Sammantaget ser det bra ut på ytan, vi har 430 miljoner i resultat (framförallt på grund av att vi har sålt mark inom exploateringsverksamheten). Men fem av tio nämnder prognostiserar 90 miljoner back till årets slut.

Återigen en uppmaning till återhållsamhet!
Nu gäller det att vi håller igen på utgifterna resten av året, så att vi kan nå ett bättre resultat än vad nämnderna budgeterat. Även de som har överskott måste hjälpa till att och hålla i pengarna.

Vad det gäller mål och budet så har det kommit in förslag på 683 miljoner för investeringar för år 2020-2022, det gäller framför allt från exploatering, naturtrafik och fastighet.

Vi har förändrat taxor och avgifter som går upp nu på KSAU.

Vi är i slutfasen på budgeten, den ska vara hopsydd den 28 oktober.

Demokratinämnden anordnar två seminarium

Den 14 oktober kl 17.00 i Nackasalen, är det seminarium med professor Erik Amnå från Örebro universitet.

Den 25 november kl 17.00 är i Vercity, är det seminarium med Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet.

Introduktion för nyanställda onsdag 16 oktober kl 08:00-12.00

Varmt välkomna alla nyanställda till Nackasalen.
Läs mer.

Konferens med temat ”tillsammans för bättre skola” - onsdag 16 oktober

Konferensen på Quality hotel Nacka, för alla skolledare och arbetsplatsombud inom Välfärd skola. Bland annat diskutera frågor som arbetsbelastning, arbetsmiljö samt arbetsorganisation samt vägen framåt.

Invigning av Rudsjöparken i Duvnäs utskog - onsdag eftermiddag den 16 oktober

Onsdagen den 16 oktober fira vi att hela Rudsjöparken, i Duvnäs utskog är klar. Parken har renoverats och blivit färdig i olika etapper, men nu är alltså hela parken klar.

Rudsjöparken har plats för alla, oavsett ålder och intressen. Här finns stora gräsytor, en fantasifull lekpark, fotbollsplan, tennisbana, basketplan, boulebana, utegym och mycket annat.

Onsdagen den 16 oktober
Tid: samling runt kl. 14.30, Natur- och trafiknämndens ordförande Hans Peters hälsar välkommen runt 15.00. På plats är även Pia Helgodt, ansvarig för parkens utformning och andra representanter från Nacka kommun.
Var: Rudsjöparken, Duvnäs utskog
Vi bjuder på frukt, Festis och kaffe.

Vi kommer inte gå ut med inbjudan i våra sociala kanaler, utan lägga mer krut på att berätta om Rudsjöparken efter invigningen. Anledningen till detta är framför allt parkeringssituationen, men även för att vi redan nu har många barn på plats (Borgvallaskolan) samt föreningar, samfälligheter m.fl. i närområdet. Media kommer bjudas in.

Här kan du läsa mer om Rudsjöparken i Duvnäs utskog.

”Förenkla helt enkelt” – utbildning onsdag den 16 oktober i Nacka strand

Förenkla helt enkelt är en stor utbildningsinsats som Nacka kommun gör ihop med Täby kommun på Nacka Strandsmässan på onsdag. Syftet är att skapa ett bättre företagsklimat.

Insatsen vänder sig primärt till medarbetare inom plan, exploatering, bygglov, inköp, etc. Genom övning, inspiration och workshop ska vi bl a förstå och främja samarbete över olika ansvarsområden, och visa på möjligheter att agera enklare och ge bra service utan att brista i god myndighetsutövning.

Årets Nackabo- nominera din favorit senast 3 november

Tävlingen arrangeras sedan 20 år tillbaka.
Länken till en webbsida (nyhet) för nominering öppnas tisdag 15 oktober, klockan 07.00 och publiceras här:
https://www.nacka.se/kommun--politik/nyheter-kommun-politik/

Svarsfrekvens medarbetarundersökningen

2019

Antal svarande

Antal i %

Totalt

3411 (4015)

85%

Välfärd skola

2126 (2460)

86%

Välfärd samhällsservice

558 (760)

74%

Enheter

706 (771)

92%

SLG måndag eftermiddag 14 oktober – verksamhetsbesök i Fisksätra

Måndag eftermiddag gör ledningsgruppen verksamhetsbesök i Fisksätra. De kommer bland annat att besöka Saltsjö Pir, den nya aktören i biblioteket samt titta på planerna för utvecklingen av Fisksätra.

Sidan uppdaterades: