Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Pulsen Combine är stödsystem och en komplett tjänst för socialtjänsten. Det är
en webbaserad tjänst som knyter samman medborgare, myndighet och utförare. På
denna sida hittar du information kring införandet relaterat till Pulsen Combine

Om införandeprojektet

Utifrån förändrad omvärld med ökade krav från brukare på delaktighet, kommunikation och transparens har Nacka kommun med koppling till vision, strategier och uppsatta mål beslutat att implementera förändrade arbetssätt för socialtjänsten, detta kompletterat med ett systemstöd som ska stödja förnyade arbetssätt där samtliga parter, brukare/kund, myndighet och utförare arbetar i en transparent miljö.

Nacka kommun har valt den molnet-baserade tjänsten Pulsen Combine.

Det nya verksamhetsstödet medför tydligare processtyrning för handläggare på myndigheten. Det medför också en betydligt större transparens jämfört med dagens verksamhetsstöd.

Vad stödJer Pulsen Combine?

Fullt infört hos alla användare innehåller Pulsen Combine stöd för:

 • Ansökan
 • Utredning
 • Beslutsfattande (beslutstexter mm)
 • Ersättningsberäkningar till utförare kopplade till beslutet
 • Att skapa beställning och ta emot beställningsbekräftelse
 • Ta emot genomförandeplan
 • Att följa upp beslutade och utförda insatser
 • Att kunna betala för insatsen och beräkna avgift för brukare
 • Kommunicera med brukare och utförare

Utförare ska kunna:

 • Ta emot beställning
 • Lämna beställningsbekräftelse
 • Verkställa beslut
 • Upprätta och presentera genomförandeplan på brukarens och myndighetens sidor
 • Lämna uppföljningsunderlag
 • Tids- och insatsrapportera
 • Skapa fakturaunderlag
 • Lämna information om utförda insatser till brukaren och myndighet
 • Rapportera avvikelser
 • Utförare ska dessutom kunna välja att använda journal (SoL, HSL) och planeringsfunktionalitet (gäller endast för kommunala utförare)
 • Kommunicera med myndighet och brukare

Medborgaren ska kunna:

 • Ansöka, lämna information till ansökan
 • Följa status på sitt ärende
 • Få tillgång till information
 • Göra sina val
 • Se sin planering
 • Se vad som är utföra
 • Låta anhöriga se samma information
 • Kommunicera

Statusrapporter

Statusrapporterna beskriver i korthet vad som är pågång inom projektet. De skrivs minst en gång i månaden och målgruppen är de som är insatta i projektetsplanering och område som hanteras. Vid frågor kontakta gärna projektledare Kristina Fenger-Krog.

Arbete pågår med att finna smidigaste sättet att publicera statusrapporter.

20160607 Statusrapport (PowerPoint-presentation, 212 kB)

20160510 Statusrapport (PowerPoint-presentation, 212 kB)

20160408 Statusrapport (PowerPoint-presentation, 212 kB)

För status rapporter längre tillbaks i tiden kontakta projektledare Kristina Fenger-Krog.

Projektorganisation

Införandet av Pulsen Combine är organiserat i ett huvudprojekt med ansvar för övergripande frågor. Varje enhet inom socialtjänsten deltar i de delprojekt som är relevanta för enheten.

Projektledare är Kristina Fenger-Krog, Nacka Kommun IT-enheten

Styrgruppen består av socialtjänstensledningsgrupp:
Marie Ivarsson, utvecklingschef och programansvarig
Anders Fredriksson, socialdirektör
Anna-Lena Möllstam, enhetschef äldre
Stefan Heinebäck, enhetschef IFO
Helena Lindenius, enhetschef funktionsnedsättning
Birgitta Wallin, controller

Införande projektet ingår i en helhet där projektet, förvaltning och verksamhet samverkar för att uppnå de efterfrågade effektmålen. Programansvarig för detta är Marie Ivarsson.

Delprojekt som pågår

Mobilåterrapportering och Ersättningsunderlag

Delprojekt för att säkra mobilåterrapportering och ersättningsunderlag för hemtjänstutförare pågår. Fyra företag ingår i steg 1 som startades i mars 2016. Breddinförande är planerat till våren 2017, mer information kommer gå ut i mitten av november till hemtjänst anordnare. För mobilåterrapportering används systemet Phoniro Care som har en samverkans avtal med Pulsen combine. Genom integration kommer informationen över till Pulsen Combine där ersättningsunderlag skapas. I projektet ingår hela flödet från att tiden rapporteras in via mobiltelfon tills att underlag för faktura görs tillgängligt för anordnare via combine.

Barn och Unga

Detta delprojekt pågick från september 2016-maj 2016 med driftsstart för Barn och Unga 14 februari 2016. Delprojektet är nu stängt.

Övrigt

Övriga delprojekt är för tillfället satta på paus eller hanteras på andra sätt än inom detta införande. För eventuella frågor kontakta projektledare Kristina Fenger-Krog.

Sidan uppdaterades: