Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Förslag till ny renhållningsordning

Ett förslag på ny avfallsplan för Nacka kommun har tagits fram. Avfallsplanen innehåller mål för hur avfallet ska minimeras och hanteras samt hur vi ska nå målen. Samtidigt har ett förslag på reviderade avfallsföreskrifter tagits fram. Avfallsplanen och avfallsföreskrifterna är utställda för samråd mellan 29 september och 10 december 2020.

Förslag ute på samråd

Ett förslag till ny renhållningsordning för Nacka kommun har tagits fram, som omfattar en ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Den nya avfallsplanen visar inriktningen på kommunens avfallsarbete under perioden 2021-2026. Avfallsföreskrifterna anger hur det kommunala avfallet ska hanteras. Samtliga handlingar finns att ladda ner under rubriken Förslag till ny avfallsordning

Med anledning av rådande omständigheter kan vi hjälpa till att skriva ut handlingar och skicka till den som inte har möjlighet att ta sig till utställningshallen eller läsa på webben. Kontakta oss på kundservice@nvoa.se eller 08-718 90 00

Avfallsplanen

Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunen själva ska verka för att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan.

Nacka kommuns avfallsplan 2021-2026 innehåller följande fyra mål som anger kommunens övergripande målsättningar:

 • Avfall och matsvinn förebyggs
 • God service, tillgänglig insamling och engagerade nackabor
 • Hållbar och säker avfallshantering
 • Minskad nedskräpning

Till dessa mål finns 15 delmål, som konkretiserar de övergripande målen. Målen utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, globala hållbarhetsmålen, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning, kommunens övriga mål och strategier samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen.

Hur målen ska uppnås framgår av handlingsplanen som innehåller 49 åtgärder. För varje åtgärd anges vilken del av den kommunala organisationen (nämnd eller bolag) som ansvarar för att genomföra åtgärden. I handlingsplanen redogörs även för hur uppföljning av målen ska genomföras och vem som ansvarar för detta.

Till avfallsplanen har vidare en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, som är en del av den strategiska miljöbedömningen för avfallsplanen.

Avfallsföreskrifterna

Beslut om nuvarande föreskrifter från 2015 togs innan det kommunala bolaget Nacka vatten och avfall bildades. De reviderade föreskrifterna tydliggör att det är Nacka vatten och avfall AB som är ansvarigt för hanteringen av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. Anpassning har även gjorts till ändringarna i miljöbalken från 1 augusti 2020 och som innebär att begreppet hushållsavfall ersätts av kommunalt avfall samt att kommunens ansvar tydliggörs och utökas till att gälla fler avfallsslag. I övrigt föreslås vissa justeringar av tömningsintervall för vissa avfallsslag.

Om förslaget

Förslaget omfattar både en ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Arbetet med den nya renhållningsordningen har pågått sedan 2019 och har involverat tjänstemän, chefer och politiker från olika delar av kommunen och Nacka vatten och avfall. Förberedande samråd har även genomförts med olika företag och organisationer. Som en del i arbetet med den nya avfallsplanen har en miljöbedömning genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Syftet med avfallsplanen

Nackas avfallsplan ska beskriva hur alla i Nacka kommun i enlighet med den nationella avfallsplanen och de lokala miljömålen ska arbeta med hantering av avfall fram till och med år 2026. Dokumentet är styrande för avfallshantering i kommunen och är ett krav enligt lag. Avfallsplanen tillsammans med avfallsföreskrifterna utgör den kommunala renhållningsordningen.

Den nu gällande avfallsplanen i Nacka, Avfallsplan 2020, antogs i november 2013 och avsåg perioden 2014 till och med 2020. Nu är det dags att ta fram en ny avfallsplan som ska gälla från och med 2021 fram till 2026.

Utställning 29 september - 10 december

Förslaget till ny renhållningsordning för Nacka kommun finns tillgängligt i entréhallen i stadshuset , Granitvägen 15, Nacka, under stadshusets öppettider. Handlingarna finns även tillgängliga på alla bibliotek i Nacka, under de tider biblioteken har öppet.

Lämna dina synpunkter

Synpunkter på förslaget lämnas till:

avfallsplan2026@nacka.se

eller till:

Nacka kommun
Natur- och trafiknämnden NTN 2017/444
131 81 Nacka

Upplysningar

Eventuella frågor om förslaget kan ställas till avfallshandläggare Catarina Östlund telefon 072-887 18 04, e-post: catarina.ostlund@nvoa.se

Läs mer

Planen kommer tas fram i enlighet med EU:s ramdirektiv för avfall, nationella och regionala miljömål, den nationella avfallsplanen och Naturvårdsverkets nya föreskrifter och vägledning. Enligt de nya reglerna ska avfallsförebyggande mål och åtgärder prioriteras. Vidare ska planerna innehålla mål och åtgärder för avfall från kommunala verksamheter och minskad nedskräpning. Föreskrifterna har också kompletterats med krav om att bättre koppla ihop fysisk planering med avfallsplanering

Nationella avfallsplanen (Naturvårdsverkets hemsida)

Nacka kommuns nuvarande avfallsplan (PDF-dokument, 1021 kB)

Nya föreskrifter från Naturvårdsverket

Tidsplan

Aktiviteter

Projektstart

Workshops och justering av mål mm

Samråd med verksamheter och organisationer

Förankring av mål, åtgärder och indikatorer

Miljöbedömning

Remiss, utställning, revidering och beredning

Beslut i Kommunfullmäktige

Tid

Mars 2019

Maj - oktober 2019

Maj - oktober 2019

November - december 2019

September - december 2019

Hösten 2020

våren 2021

Workshops

Förutom möten med aktörer som berörs av olika målområden inom avfallsplanen har ett ett antal workshops med olika teman hållits år 2019. Välkommen att kontakta projektledare Catarina Östlund för mer information.

 • Hushållsavfall -15 maj
 • Nedskräpning - 23 maj
 • Återbruk - 29 maj
 • Återkoppling återbruk - 21 augusti
 • Avfallshantering och avfallsförebyggande inom äldreomsorg - 6 september
 • Målområden med styrelsen för Nacka vatten och avfall - 12 september
 • Matsvinn i skola och förskola - 23 september
 • Återkoppling nedskräpning - 3 oktober
 • Materialåtervinning, kommunala verksamheter -10 oktober
 • Avfallsfrågor i stadsbyggnadsprocessen och bygg och rivningsavfall- 11 oktober

Sidan uppdaterades: