Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor & svar taxa 2023

Här hittar du de vanligaste frågorna om justering av avfallstaxan. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta kundservice.
4

När justeras avfallstaxan?


Svar:

Den nya avfallstaxan börjar gälla 1 januari 2023 och det kommer att innebära en förändring på första kvartalsfakturan.

Fick du svar på din fråga?
3

Kommer avfallstaxan att justeras?


Svar:

Ja, följande justeringar kommer att göras i avfallstaxan inför 2023:

  • Avgiften för lämning av bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter tas bort.
  • En miljöavgift införs vid upprepad förekomst av annat än matavfall i matavfallsbehållare.
  • Avgiften för slamtömning på öarna höjs.

Övriga avfallsavgifter justeras inte.

Fick du svar på din fråga?
3

Hur påverkas jag som kund av justeringarna?


Svar:

2023 års avfallstaxa innebär mottagning av fler fraktioner på kretsloppscentralerna samt att avgiften för lämning av bygg- och rivningsavfall från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter tas bort.

Yrkesmässiga verksamheter hänvisas till andra avfallsanläggningar med sitt bygg- och rivningsavfall även om en begränsad avlämningsmöjlighet av detta finns på Nackas kretsloppscentraler, mot avgift. Avgiften för yrkesmässiga verksamheter är mellan 750 kr och 3000 kr per tillfälle beroende på volym.

Från och med 1 januari 2023 införs en miljöavgift som kommer att tas ut i de fall där annat än matavfall slängs i matavfallsbehållare vid upprepade tillfällen. Miljöavgiften är 100 kr per tillfälle för omklassning.

Avgiften för att få slam tömt via sjövägen kommer att höjas med 20%.

Fick du svar på din fråga?
1

Vem har beslutat om den nya taxan?


Svar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten och avfall. Justeringar för 2023 års taxa beslutades i kommunfullmäktige 14 november 2022.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Fick du svar på din fråga?
1

Varför kommer avfallstaxan att justeras?


Svar:

Vid årsskiftet får kommunerna ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall. I samband med det införs mottagning av fler avfallsfraktioner på Nackas kretsloppscentraler. Som en utökad service för Nackaborna har Nacka vatten och avfall valt att även ta bort avgiften helt för lämning av bygg- och rivningsavfall från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter.

En miljöavgift vid upprepad förekomst av annat än matavfall i matavfallsbehållare kommer att tas ut för att uppnå en renare matavfallsfraktion. På så vis ökar mängderna matavfall som kan gå till produktion av biogas och biogödsel och behöver inte klassas om för energiåtervinning.

Avgiften för slamtömning på öarna höjs till följd av ett nytt avtal som trädde i kraft 1 april 2022.

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Du kan påverka din avgift genom att källsortera och därmed minska mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Sorterar du ut ditt matavfall behöver du inte betala den miljöstyrningsavgift som annars tas ut på ett osorterat abonnemang. Genom att källsortera och minska matsvinnet minskar du mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning. Det är dyrare per liter avfall att tömma ett stort restavfallskärl. I Nacka finns fyra kärlstorlekar att välja bland 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter för villakunder. Det är avgiftsfritt att byta kärlstorlek en gång per år.

Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns. Genom att anpassa kärlabonnemangen (rest-, mat-, grov- och elavfall) och införa återbruksmöjligheter för boende samt uppmuntra till källsortering, kan antalet kärl, och därmed abonnemangskostnaderna, hållas nere.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: