Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Taxeförändringar avfall 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2021. Avfallsavgifterna som berörs är bland annat tömningsavgiften för matavfall och grundavgiften. Här kan du läsa mer om justeringen och hur du som Nackabo påverkas. Taxedokumenten för 2021 läggs upp på hemsidan efter årsskiftet.

Justeringar i avfallstaxan

I avfallstaxan kommer bland annat grund- och miljöstyrningsavgiften att höjas. Detta för att bättre spegla verksamhetens fasta kostnader och för att täcka ökade behandlingspriser för grov- och restavfall, men även för att täcka de ökade avfallsmängder som uppstått på kretsloppscentralerna under Corona när fler rensat och renoverat hemma.

Avgiften för matavfall höjs med 10 kr per tömning. I takt med att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen ökar kostnaderna för insamling och behandling samtidigt som det inte finns några intäkter kopplade till matavfallsinsamlingen. Insamlingen är fortfarande subventionerad men en höjd avgift möjliggör en mer långsiktig finansiering av insamlingssystemet.

Priset för grovavfallsabonnemang höjs med 10% samtidigt som priset på hämtning av övermängder höjs och en felsorteringsavgift införs. Prisjusteringarna motiverar till anpassade kärlabonnemang utan lösmängder samtidigt som möjligheten till återbruk inom den egna fastigheten synliggörs. Justeringen ska även motivera till en renare grovavfallsfraktion som ökar möjligheten till återvinning.

Andra poster i avfallstaxan som berörs av en avgiftshöjning är exempelvis budning, tömning av fett och slam samt gångvägstillägg.

Vilka kostnader ska avfallstaxan täcka?

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Nacka vatten och avfalls verksamhet är helt finansierad av VA- och avfallsavgifterna och är inte vinstdrivande.

Så här kan du påverka dina kostnader

Du kan påverka din avgift genom att källsortera och därmed minska mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Sorterar du ut ditt matavfall behöver du inte betala den miljöstyrningsavgift som annars tas ut på ett osorterat abonnemang. Genom att källsortera och minska matsvinnet minskar du mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning.

Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns. Genom att anpassa kärlabonnemangen (rest-, mat-, grov- och elavfall) och införa återbruksmöjligheter för boende samt uppmuntra till källsortering, kan antalet kärl och tömningar, och därmed abonnemangskostnaderna, hållas nere.

Frågor och svar

Vi har försökt besvara de vanligaste frågorna om justeringen av avfallstaxan här nedanför. Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Kundservice (e-post)

Kundservice (e-post)

Nacka vatten och avfall AB

08-718 90 00

Sidan uppdaterades: