Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Frågor och svar avfallstaxa 2021

Här hittar du frågor och svar gällande justeringen av avfallstaxan 2021. Har du fler frågor kontakta kundservice@nvoa.se
1

Vem har beslutat?


Svar:

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens taxor. Läs mer om kommunfullmäktige här.

Fick du svar på din fråga?
1

När justeras avfallstaxan?


Svar:

Justeringen av avfallstaxan börjar att gälla 1 januari 2021 och det kommer att innebära en förändring på första kvartalsfakturan/månadsfakturan.

Fick du svar på din fråga?
1

Hur kommer avfallstaxan justeras?


Svar:

Det finns ingen generell höjning av avgifterna. Bland annat kommer följande avgifter att höjas:

  • Grundavgiften för flerbostadshus och villor höjs med 17%.
  • Miljöstyrningsavgiften höjs med 17%.
  • Tömningsavgiften för matavfall höjs till 15 kr per tömning.
  • Abonnemangsavgiften för grovavfall höjs med 10%.

Även avgifter såsom behandlingsavgifter, gångvägstillägg, avgifter för övermängder samt tömningsavgift för slam och fett höjs och en felsorteringsavgift för grovavfall införs.

Flera poster har lämnats oförändrade såsom tömningsavgift för restavfall och abonnemang för trädgårdsavfall.

Fick du svar på din fråga?
0

Hur påverkas kostnader för flerfamiljshus och verksamheter?


Svar:

För ett genomsnittligt flerbostadshus blir kostnadsökningen cirka 15 kr per lägenhet och månad. För verksamheter blir kostnadsökningen cirka 43 kr per månad. Exemplet baseras på kunder med ett grundabonnemang utan extratjänster eller abonnemang.

Fick du svar på din fråga?
0

Varför höjs tömningsavgiften på matavfall?


Svar:

Avgiften för matavfall höjs till 15 kr per tömning. I takt med att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen ökar kostnaderna för insamling och behandling samtidigt som det inte finns några intäkter kopplade till matavfallsinsamlingen. Insamlingen är fortfarande subventionerad men en höjd avgift möjliggör en mer långsiktig finansiering av insamlingssystemet.

Fick du svar på din fråga?
0

Varför kommer avfallstaxan att justeras?


Svar:

Avfallstaxan justeras för att bättre spegla verksamhetens fasta kostnader och för att täcka ökade behandlingspriser för grov- och restavfall, men även för att täcka de ökade avfallsmängder som uppstått på kretsloppscentralerna under Corona när fler rensat och renoverat hemma.

Justeringen görs även för att styra mot en bättre miljö med en modern, tillgänglig och miljöanpassad avfallshantering även för kommande generationer.

I takt med att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen ökar kostnaderna för systemet samtidigt som det inte finns några intäkter kopplade till matavfallsinsamlingen.

Fick du svar på din fråga?
-1

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Du kan påverka din avgift genom att källsortera och därmed minska mängden avfall som läggs i restavfallskärlet. Sorterar du ut ditt matavfall behöver du inte betala den miljöstyrningsavgift som annars tas ut på ett osorterat abonnemang. Genom att källsortera och minska matsvinnet minskar du mängden avfall och därmed behovet av tömning.

Kostnaden för villahushåll påverkas av vilken kärlstorlek som valts och hur ofta kärlet ställs ut för tömning.

Flerbostadshus kan på liknande sätt välja ett abonnemang för sophämtning utifrån vilket tömningsbehov som finns. Genom att anpassa kärlabonnemangen (rest-, mat-, grov- och elavfall) och införa återbruksmöjligheter för boende samt uppmuntra till källsortering, kan antalet kärl, och därmed abonnemangskostnaderna, hållas nere.

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur påverkas jag som villakund?


Svar:

För en genomsnittlig villakund som sorterar matavfall kommer justeringen av avfallstaxan innebära en kostnadsökning med cirka 31 kr per månad. Exemplet baseras på kunder med ett grundabonnemang utan extratjänster.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: