Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om VA-taxa 2022

Kommunfullmäktige har beslutat att justera VA-taxan från och med 1 januari 2022. På den här sidan hoppas vi kunna besvara de flesta frågor som rör förändringarna i den nya taxan. Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.
3

Går Nacka vatten och avfall med vinst genom att höja VA-taxan?


Svar:

Nej. Nacka vatten och avfall är inte en vinstdrivande organisation och verksamheten ska gå med nollresultat. Det innebär att de avgifter som tas ut genom taxorna endast ska täcka bolagets kostnader.

Avgifter enligt självkostnadsprincipen

Avgifterna i taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen. Därför behöver de också justeras i takt med att Nacka vatten och avfall får högre kostnader för att kunna trygga och säkra VA-försörjningen i Nacka. Kostnaderna för både vattenleverans och avloppsrening ökar samtidigt som det finns ett behov av underhåll, långsiktiga investeringar, förnyelse och utbyggnad av VA-nätet i kommunen. Genom brukningsavgiften i taxan finansieras driftkostnader. Anläggningsavgiften finansierar utbyggnaden i ett växande Nacka.

Fick du svar på din fråga?
1

Vilka justeringar har gjorts i 2022 års VA-taxa?


Svar:

I VA-taxan för 2022 kommer följande avgifter att höjas eller läggas till:

 • Brukningsavgiften höjs med 10 %.
 • Anläggningsavgiften höjs med 7 %.
 • Särskilda avgifter för fastighetsägare som önskar extra tjänster höjs med 10 %.
 • Åtta nya avgifter har tillkommit bland de särskilda avgifterna.
  Industriavloppstaxan för verksamheter med mer koncentrerat avloppsvatten höjs med 10 %.

Nytt för VA-taxan 2022 är också ett avsnitt om sommarvattenanslutningar. Detta innebär inte några nya kostnader. Avsnittet har enbart lagts till för att förtydliga vad som gäller vid sommarvattenanslutning.

Fick du svar på din fråga?
1

Vad ska VA-taxan täcka?


Svar:

Intäkterna från taxan går till flera saker. De går bland annat till att täcka kostnader för leverans av rent dricksvatten och rening av avloppsvatten på ett ekonomiskt och hållbart sätt. De hjälper även till att täcka kostnader för drift, underhåll och framtidssäkring av våra VA-anläggningar. I ett växande Nacka behöver vi också utveckla och bygga ut för att kunna möta kraven på en ökad kapacitet, klimatförändringar och skärpta miljökrav.

Taxan tas ut enligt självkostnadsprincipen, vilket betyder att intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Fick du svar på din fråga?
0

När justeras VA-taxan?


Svar:

Den nya VA-taxan börjar att gälla 1 januari 2022. Det kommer att innebära en förändring som syns på din första kvartals- eller månadsfaktura.

Fick du svar på din fråga?
0

Vad är industriavloppstaxa?


Svar:

Industriavloppstaxan är en avgift för verksamheter som släpper ut särskilt förorenat vatten.

Kommunala reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten från hushåll. Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverket kan behandla kan det påverka reningsprocessen. Därför betalar verksamheten en extra avgift för den extra belastning som detta medför reningsverken. Avgiften bestäms utifrån hur förorenat spillvattnet är.

Fick du svar på din fråga?
-1

Vem har beslutat om den nya taxan?


Svar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens taxor för vatten och avfall. Justeringar för 2022 års taxa beslutades i kommunfullmäktige 15 november 2021.

Här kan du läsa mer om kommunfullmäktige

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur påverkas jag som kund av den nya VA-taxan?


Svar:

Om du bor i villa

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en genomsnittlig villakund med förbrukning på 150 kubikmeter vatten per år innebär den nya brukningsavgiften en höjning på 67 kr per månad.

Vill du läsa mer om anslutningsavgiften så hittar du information på sidan Avgifter för vatten och avlopp.

Om du bor i lägenhet

För dig som bor i lägenhet innebär den nya brukningsavgiften en genomsnittlig kostnadsökning på 46 kr per månad. Kostnader för vatten tas ut genom avgiften du betalar för ditt boende.

Fick du svar på din fråga?
-2

Hur kan jag som kund påverka mina kostnader?


Svar:

Hur mycket du betalar beror på din vattenförbrukning. Att spara på vattnet och läsa av din vattenmätare regelbundet ger dig bättre kontroll över din förbrukning.

Använd vattnet hållbart

Du kan minska din vattenförbrukning genom att använda vattnet hållbart. Det sparar pengar samtidigt som du sparar på vår viktigaste naturresurs.

Här hittar du tips på hur du kan spara vatten i vardagen

Läs av vattenmätaren regelbundet

Du måste lämna vattenmätaravläsning minst en gång per år, men vi rekommenderar att du läser av den och registrerar förbrukningen en gång per kvartal. På så sätt får du en jämnare debitering för det vatten du förbrukar. Du får dessutom koll på om du skulle ha onormalt hög vattenförbrukning som till exempel kan bero på en rinnande toalett eller en kran som står och läcker.

Så här läser du av din vattenmätare

Läs mer om vad en vattenläcka kan kosta

Fick du svar på din fråga?
-2

Var kan jag läsa mer om VA-taxan?


Svar:

Här kan du läsa mer om avgifter för vatten och avlopp:

Avgifter för vatten och avlopp

Frågor och svar om VA-taxan

Om VA-taxa 2022

Fick du svar på din fråga?
-3

Varför justeras VA-taxan?


Svar:

VA-taxan justeras för att möjliggöra den fortsatta samhällsutvecklingen i Nacka. Det krävs att vi förstärker våra system och säkrar att de kan leverera rent dricksvatten och rena avloppsvatten på ett ekonomiskt och hållbart sätt, både idag och i framtiden. Nacka kommun står inför stora utmaningar med en expansiv samhällsutveckling samtidigt som vi behöver investera för att klara av klimatförändringar och skärpta miljökrav. Ökade kostnader för vattenleverans och avloppsrening bidrar också till de höjda avgifterna i taxan.

Fick du svar på din fråga?
-4

Hur har VA-taxan justerats de senaste åren?


Svar:

Taxorna justeras årligen utifrån de kostnader som Nacka vatten och avfall har för att kunna bedriva en trygg och säker VA-verksamhet. Vissa år har taxan inte justerats eftersom det inte funnits behov av att täcka några ökade kostnader för drift eller investeringar i VA-nätet.

Så här har VA-taxan justerats de senaste fyra åren:

 • 2021: Brukningsavgiften höjdes med 18 % och anläggningsavgiften med 7 %. Industriavloppstaxa införs.
 • 2020: Ingen förändring av brukningsavgiften. Anläggningsavgiften höjdes med 7,8 %.
 • 2019: Ingen förändring av avgifterna.
 • 2018: Ingen förändring av brukningsavgiften. Anläggningsavgiften höjdes med 2 %.
Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: