Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Frågor och svar om taxejustering 2020

Här hittar du information om taxejusteringen som gjordes för 2020.
18

Har tömningsavgiften för matavfall justerats?


Svar:

Tömningsavgiften på matavfall är oförändrad på 5 kr per tömning.

Fick du svar på din fråga?
13

Har VA-taxan justerats 2020?


Svar:

Brukningsavgifterna för VA har lämnats oförändrade för tredje året i rad, däremot har anslutningsavgifterna för VA höjts med 7,8%. Höjningen har gjorts eftersom den allmänna VA-anläggningen behöver byggas ut i och med den expansiva samhällsutveckling som sker i Nacka.

Fick du svar på din fråga?
6

Vad är en miljöstyrningsavgift?


Svar:

En miljöstyrningsavgift har införts för de som inte sorterar matavfall, för att styra mot en miljöanpassad avfallshantering. Miljöstyrningsavgiften utgörs av 30% av grundavgiften.

Fick du svar på din fråga?
4

Vem har beslutat om nya taxor?


Svar:

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens taxor. Läs mer om kommunfullmäktige i Nacka här.

Fick du svar på din fråga?
2

När höjs avfallstaxan?


Svar:

Den justerade avfallstaxan börjar att gälla 1 januari 2020. Det kommer innebära en förändring på första kvartalfakturan/månadsfakturan.

Fick du svar på din fråga?
1

Hur påverkas kostnader för flerbostadshus och verksamheter och varför?


Svar:

För flerbostadshus med kärltömning innebär justeringen en höjning på cirka 21 kr/lägenhet/månad.

För ett flerbostadshus som inte sorterar matavfall tillkommer en miljöstyrningsavgift, som är 30% av grundavgiften.

Andra förändringar är att gångvägstillägget höjs, medan abonnemang bottentömmande behållare sänks med drygt 10% (gäller för de som inte sorterar matavfall). Anledningen till justeringen är att styra mot miljö- och arbetsmiljömässigt bättre alternativ som till exempel maskinella system.

Avgiften för restavfall är densamma oavsett om man sorterar matavfall eller ej. För de verksamheter som inte sorterar matavfall tillkommer istället en miljöstyrningsavgift på 30% av grundavgiften.

Fick du svar på din fråga?
-1

Varför har avfallstaxan justerats?


Svar:

Avfallshanteringen finansieras enbart av avfallstaxan. De avgifter som Nackaborna betalar går till insamling av hushållsavfall, drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandlingskostnader, insamling och behandling av farligt avfall samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Justeringen genomförs för att upprätthålla en modern, tillgänglig och miljöanpassad avfallshantering med hög servicenivå., t.ex. genom moderna kretsloppscentraler med bra öppettider och många fraktioner. För att skapa fler förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle är avfallstaxan även än mer miljöstyrande med en särskild miljöstyrningsavgift för de som inte sorterar matavfall.

Miljöstyrningsavgiften införs för att uppmuntra fler till att börja matavfallssortera. I dagsläget samlas endast cirka 25% av matavfallet in, vilket är långt från det nationella målet om att 50% av allt matavfall ska samlas in för att omvandlas till biogas och biogödsel.

Fick du svar på din fråga?
-4

Hur påverkas jag som villakund?


Svar:

För en genomsnittlig villa innebär justeringen en höjning på cirka 36 kr/månad. För matavfallskunder beror höjningen på att den reducerade tömningsavgiften för restavfall tas bort. För de som inte sorterar matavfall består höjningen i en miljöstyrningsavgift.

Fick du svar på din fråga?
-8

På vilket sätt har avfallstaxan justerats?


Svar:

Avfallstaxan har justerats på olika sätt. En del avgifter har höjts, andra sänkts samtidigt som en miljöstyrningsavgift införts. Den största förändringen är att den reducerade tömningsavgiften för restavfall för matavfallskunder tagits bort vilket innebär att tömningsavgiften blir densamma oavsett om matavfall sorteras ut eller inte. Istället har en miljöstyrningsavgift införts för de som inte sorterar matavfall.

Avgifterna för gångväg, grovavfallsabonnemang, slam- och latrinhämtning har höjts, medan exempelvis avgifterna för trädgårdsavfallsabonnemang och bottentömmande behållare har sänkts.

Fick du svar på din fråga?

Sidan uppdaterades: