Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nya taxor för VA och avfall 2023

Kommunfullmäktige har nu beslutat om justeringar för Nackas VA- och avfallstaxor inför 2023. I VA-taxan justeras brukningsavgiften, de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan görs bland annat förtydliganden kring möjligheterna att lämna bygg- och rivningsavfall på kretsloppscentralerna.

Taxorna bestäms enligt självkostnadsprincipen

Taxorna för VA och avfall tas ut enligt självkostnadsprincipen. Det betyder att intäkterna anpassas efter de kostnader som Nacka vatten och avfall har för att kunna erbjuda trygga VA- och avfallstjänster till rätt kvalitet i kommunen.

Förändringar i VA-taxan

I 2023 års VA-taxa justeras både brukningsavgiften och de särskilda avgifterna med en höjning på 20 %. Utöver detta görs en höjning av industriavloppstaxan. Inga ändringar görs för anläggningsavgiften.

– De kommande åren ser vi ökade kostnader för bland annat inköp och rening av vatten, samtidigt som räntor och priset på elektricitet är på fortsatt höga nivåer. I 2023 års VA-taxa görs justeringar för att möta de ökade kostnaderna, säger Johanna Blomberg, VA-chef på Nacka vatten och avfall.

Så påverkas du av förändringarna

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilka vattentjänster du har tillgång till. För en genomsnittlig villa innebär höjningen av brukningsavgiften en kostnadsökning på cirka 147 kr per månad. För en hyresvärd eller bostadsrättsförening motsvarar kostnadsökningen cirka 102 kr per lägenhet och månad. Du som bor i lägenhet betalar för vattnet genom månadsavgiften.

De särskilda avgifterna täcker kostnaderna som uppstår när du som fastighetsägare beställer extra tjänster. Du hittar en lista över dessa tjänster i VA-taxan.

Industriavloppstaxan

I och med de ökade kostnaderna för rening av avloppsvatten höjs industriavloppstaxan med 34 % i Nacka.

Här kan du läsa mer om våra avgifter för vatten och avlopp

Så förändras avfallstaxan

Utökad service för bygg- och rivningsavfall

Vid årsskiftet får kommunerna ett utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall. I samband med det införs mottagning av fler fraktioner på kretsloppscentralerna och avgiften för lämning av bygg- och rivningsavfall från hushåll och icke yrkesmässiga verksamheter tas bort.

Yrkesmässiga verksamheter hänvisas till andra avfallsanläggningar med sitt bygg- och rivningsavfall även om det finns en begränsad möjlighet att lämna detta på Nackas kretsloppscentraler, mot avgift.

Övriga justeringar

I övrigt justeras avfallstaxan genom att en miljöavgift införs då annat än matavfall läggs i matavfallsbehållaren. Det görs även en justering genom en höjning av avgiften för slamtömning med båt. Övriga avfallsavgifter i taxan justeras inte.

Läs mer om våra avgifter för avfall här

Sidan uppdaterades: