Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
September

Förslag till ny renhållningsordning

Nu finns ett förslag till ny renhållningsordning för Nacka kommun, som omfattar en ny avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter. Samråd och utställning om förslaget pågår från 29 september till och med den 10 december.

Långsiktigt hållbar avfallshantering

Den nya avfallsplanen visar inriktningen på kommunens avfallsarbete under perioden 2021-2026. Avfallsföreskrifterna anger hur det kommunala avfallet ska hanteras.

Syftet med avfallsplanen är att Nackabor, företagare, verksamheter och kommunen själva ska verka för att minska och förebygga avfall och nedskräpning och minska avfallets miljöpåverkan. Planen innehåller följande fyra mål som anger kommunens övergripande målsättningar:

  • Avfall och matsvinn förebyggs
  • God service, tillgänglig insamling och engagerade nackabor
  • Hållbar och säker avfallshantering
  • Minskad nedskräpning

Till dessa mål finns 15 delmål, som konkretiserar de övergripande målen. Planen innehåller även förslag på 49 åtgärder som behöver genomföras för att nå målen.

- Jämfört med tidigare avfallsplan fokuserar den nya planen i högre grad på att förebygga och minska avfallsmängderna, säger Catarina Östlund, ansvarig projektledare på Nacka vatten och avfall. Vinsterna är många och kommunen kan exempelvis minska sina inköpskostnader när mindre mat slängs och möbler och utrustning i högre grad återanvänds istället för att kastas. Vidare innehåller planen åtgärder för att öka servicen för insamling av avfall till invånarna.

Ta del av förslaget och lämna synpunkter

Läs mer om den nya renhållningsordningen och ta del av handlingarna här. Synpunkter ska lämnas senast torsdag 10 december.

Sidan uppdaterades: