Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Beslut om justerade VA- och avfallsavgifter 2021

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2021. Avgifterna som berörs är bland annat bruknings- och anläggningsavgiften för VA. För avfall justeras bland annat tömningsavgiften för matavfall och grundavgiften. Här kan du läsa mer om justeringen och hur du som Nackabo påverkas.

Hur kommer avgiftsjusteringen att påverka mig som Nackabo?

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en genomsnittlig villa blir ökningen av brukningsavgiften cirka 102 kronor per månad. För ett genomsnittligt flerbostadshus blir blir kostnadsökningen cirka 47 kronor per lägenhet och månad.

För en genomsnittlig villakund som sorterar matavfall kommer justeringen av avfallstaxan innebära en kostnadsökning med cirka 31 kr per månad. För ett genomsnittligt flerbostadshus blir kostnadsökningen cirka 15 kr per lägenhet och månad. För verksamheter blir kostnadsökningen cirka 43 kr per månad.

Taxejustering för en långsiktigt hållbar VA- och avfallshantering

För att täcka ökade kostnader för både vattenleverans och avloppsrening samt behovet av nya investeringar i det allmänna VA-nätet kommer både brukningsavgiften och anläggningsavgiften att höjas. Brukningsavgiften höjs för första gången på fyra år.

I avfallstaxan kommer bland annat grund- och miljöstyrningsavgiften att höjas. Detta för att bättre spegla verksamhetens fasta kostnader och för att täcka ökade behandlingspriser för grov- och restavfall, men även för att täcka ökade avfallsmängder som uppstått på kretsloppscentralerna under Corona när fler rensat och renoverat hemma.

- Vi står i en expansiv samhällsutveckling i Nacka där vi behöver möta upp med investeringar i det allmänna VA-nätet och samtidigt styra mot en bättre miljö med en modern, tillgänglig och miljöanpassad avfallshantering även för kommande generationer, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten och avfall.

Avgiften för matavfall höjs med 10 kr per tömning. I takt med att fler Nackabor ansluter sig till matavfallsinsamlingen ökar kostnaderna för insamling och behandling samtidigt som det inte finns några intäkter kopplade till matavfallsinsamlingen. Insamlingen är fortfarande subventionerad men en höjd avgift möjliggör en mer långsiktig finansiering av insamlingssystemet.

Övriga avgifter som justeras

Utöver bruknings- och anläggningsavgiften höjs de så kallade särskilda avgifterna i VA-taxan för att täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren beställt extra tjänster.

Priset för grovavfallsabonnemang höjs samtidigt som priset på hämtning av övermängder höjs och en felsorteringsavgift införs. Prisjusteringarna motiverar till anpassade kärlabonnemang utan lösmängder samtidigt som möjligheten till återbruk inom den egna fastigheten synliggörs. Justeringen ska även motivera till en renare grovavfallsfraktion som ökar möjligheten till återvinning.

Andra poster i avfallstaxan som berörs av en avgiftshöjning är budning, tömning av fett och slam samt gångvägstillägg.

Vilka kostnader ska VA- och avfallstaxan täcka?

Nacka vatten och avfall har i uppdrag att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom våra tjänster skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle.

VA-taxan består i huvudsak av två delar där brukningsavgifterna ska täcka drift- och underhållskostnader samtidigt som anläggningsavgiften är en engångsavgift som betalas då fastigheten ansluter sig till den allmänna VA-anläggningen.

Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Nacka vatten och avfalls verksamhet är helt finansierad av VA- och avfallsavgifterna och är inte vinstdrivande.

Läs mer här om justeringen av VA-taxan

Läs mer här om justeringen av avfallstaxan

Sidan uppdaterades: