Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

November

Beslut om justerade avgifter för VA och avfall 2022

Kommunfullmäktige beslutade i november om att justera både VA- och avfallstaxan inför 2022. I VA-taxan justeras bruknings- och anläggningsavgiften samt de särskilda avgifterna och industriavloppstaxan. I avfallstaxan justeras tömningsavgiften för restavfallskärl hos villakunder för att styra mot mindre mängder avfall och en ökad sortering.

Justeringarna i nya VA-taxan: så påverkar de dig som bor och verkar i Nacka

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till. För en genomsnittlig villa blir ökningen av brukningsavgiften cirka 67 kronor per månad. För ett genomsnittligt flerbostadshus blir kostnadsökningen cirka 46 kronor per lägenhet och månad. Du som bor i lägenhet betalar för vattnet genom månadsavgiften.

Anläggningsavgiften höjs med 7 procent i 2022 års VA-taxa. Avgiften påverkar den som ansluter en villa eller ett flerbostadshus till det kommunala VA-nätet.

Även de särskilda avgifterna i VA-taxan höjs för att täcka kostnader som uppstår när fastighetsägaren beställer extra tjänster. Höjningen för dessa avgifter är 10 procent. En lika stor höjning gäller för industriavloppstaxan, vilket är en taxa för verksamheter med mer koncentrerat avloppsvatten.

Johanna Blomberg, VA-chef på Nacka vatten och avfall, kommenterar justeringarna i den nya taxan:

– Vårt uppdrag är att trygga VA-försörjningen i ett växande Nacka, och i takt med de ökande behoven behöver ledningsnät och VA-anläggningar underhållas och byggas ut. Vi förhåller oss till nya lagar och förutsättningar, och genomför uppdraget med minsta möjliga påverkan på miljön. Med de ökade kostnaderna som det här medför behöver också intäkterna följa med. Att vi får ökade utgifter för vattenleverans och avloppsrening gör också att brukningsavgifterna i taxan behöver justeras.

Här kan du läsa mer om VA-taxa 2022

Mindre justeringar i avfallstaxan

Inför 2022 kommer tömningsavgiften för villakunders restavfallskärl att justeras. Avgiften för att tömma den minsta kärltypen sänks med 12 kr per tömning medan avgiften för att tömma den största kärltypen höjs med 13 kr per tömning. Det kommer då att bli dyrare per liter avfall att tömma ett stort kärl jämfört med ett litet.

Styrning mot ökad avfallssortering

Justeringen av tömningsavgiften genomförs för att minska mängden avfall och styra mot en ökad sortering där stora kärl får bära en större del av Nacka vatten och avfalls kostnader. Avgiften för att tömma ett brunt matavfallskärl påverkas inte av justeringen.

– Genom att justera tömningsavgiften så att det blir dyrare per liter restavfall vid stora kärl, skapas ett incitament till en ökad sortering vilket ligger i linje med de mål som finns formulerade i Nacka kommuns avfallsplan, säger Jan Setréus som är avfallschef på Nacka vatten och avfall.

I Nacka finns fyra kärlstorlekar för restavfall att välja på som villakund: 140 liter, 190 liter, 240 liter och 370 liter.

I övrigt kommer grundavgiften vid uppehåll i avfallsabonnemang att höjas i och med 2022 års avfallstaxa. Övriga avfallsavgifter justeras inte.

Läs mer om våra avgifter för avfall här

Vilka kostnader ska VA- och avfallstaxan täcka?

Avgifterna för VA och avfall tas ut enligt självkostnadsprincipen. Taxorna behöver därför justeras i takt med att Nacka vatten och avfall får förändrade kostnader för att kunna verksamhet med rätt kvalitet i Nacka kommun. Inför kommande år ökar exempelvis avgifterna vi betalar för vattenleverans och avloppsrening, samtidigt som ett växande Nacka betyder ökade kostnader för drift, förnyelse och utbyggnad av VA-nätet. Avgifterna i avfallstaxan ska täcka insamling av avfall, drift och underhåll av kretsloppscentraler, behandlingskostnader samt kostnader för avfallsplanering, utveckling, information, administration och kundservice.

Sidan uppdaterades: