Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Juni

Bara hälften av innehållet i Nackabornas soppåse är rätt sorterat

Andelen brännbart restavfall i Nackabornas soppåsar har ökat i förhållande till annat avfall. Det visar år 2021 års plockanalys. Det är en positiv utveckling från tidigare plockanalys och innebär att mer avfall hamnat rätt, men hälften av avfallet hade kunnat sorteras ut.

- Vid plockanalysen hittade vi tyvärr en hel del förpackningar i soppåsen och även matavfall. Vi måste alla börja se avfallet som en resurs, en råvara som behöver tas tillvara och återvinnas, säger avfallshandläggaren Camilla Skoogh.

Plockanalys 2022_sammansättning restavfall

Plockanalysen visar att en dryg fjärdedel av soppåsen består av förpackningar, som istället hade kunnat materialåtervinnas. Även matavfall tar upp en stor del av soppåsen. Drygt ett halft kilo matavfall per hushåll och vecka slängs i soppåsen, varav nästan en tredjedel är matsvinn.

Vi måste kliva uppåt i avfallstrappan

När det gäller avfall är det bäst om det aldrig uppstår. Avfallsminimering är det översta steget i avfallstrappan. Ett steg ner är att återanvända och därefter kommer materialåtervinning. Förpackningar och matavfall ska egentligen hanteras i detta steg. Förbränning är det näst lägsta steget i avfallstrappan och där hamnar det avfall vi lägger i soppåsen.

avfallstrappa_670X451.jpg

Ett av målen i Nackas avfallsplan är att mat- och restavfallet från hushåll ska minska med 25 procent per invånare fram till år 2026. För att nå detta mål behöver sorteringen av avfall till materialåtervinning öka samt matsvinnet och användningen av engångsartiklar minska.

- Vi jobbar aktivt med att sprida information om hur du som privatperson ska sortera rätt och för att göra det enkelt. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Camilla Skoogh.

Vad är en plockanalys?

Vartannat år (tidigare vart tredje) gör Nacka vatten och avfall en plockanalys av Nacka-hushållens restavfall. Syftet är att ge en bild av avfallets sammansättning med fokus på andelen producentansvarsmaterial, matavfall samt farligt avfall och elektronik i restavfallet. Det handlar om att mäta både mängd och kvalitet och är ett sätt att följa utvecklingen och Nackabornas sorteringsgrad. Det görs även en plockanalys på insamlat matavfall, där man bland annat tittar på källsorteringsgrad och mängden matsvinn.

Sorteringsguiden gör det lätt att sortera rätt

I Nackas sorteringsguide kan du bland annat läsa om hur avfall ska sorteras, hur det återvinns och vad som händer med avfallet. www.nackavattenavfall.se/sorteringsguiden

Sidan uppdaterades: