Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagvattenstrategi

En kommande strategi ska kortfattat beskriva en gemensam väg framåt för hela Nackas arbete med dagvatten. Ett mer utförligt dokument innehåller konkreta anvisningar och principlösningar.

Nackas dagvattenstrategi är ett led i arbetet med att förbättra kvaliteten på både grund- och ytvatten i Nacka. Den kompletteras av en policy och mer praktiska anvisningar.

Förslaget till dagvattenstrategi sammanfattar fem strategiska inriktningar så här:

  1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten.
  2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela kommunen.
  3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning.
  4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i det allmänna rummet.
  5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt dagvatten på ett hållbart sätt.

Den nya dagvattenstrategi ska antas av kommunstyrelsen. Förslaget är nu ute på remiss hos andra nämnder. Beslut väntas komma i februari.
Förslag: Dagvattenstrategi – för en hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering

Konkreta anvisningar

Det mer omfattande dokumentet innehåller anvisningar om dagvattenåtgärder på kvartersmark och allmän plats, och vänder sig i första hand till byggherrar, konsulter och kommunens tjänstemän. Anvisningarna ska fungera som en planeringsförutsättning. För att säkra att anvisningarna följs ska kommunen kunna hänvisa till dem i kommande markanvisnings- och exploateringsavtal.

Anvisningarna anger bland annat att avrinningen ska begränsas genom anläggandet av gröna ytor och genomsläppliga beläggningar. Av den avrinning som ändå sker ska 10 millimeter av varje regn renas i en anläggning för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) innan vattnet leds vidare till ledningsnätet. En LOD-anläggning kan vara en växtbädd, regnbädd, skelettjord eller annan grön dagvattenanläggning. Förutom att rena dagvattnet ska dessa anläggningar bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö och öka den biologiska mångfalden.

Riktlinjer och principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.