Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten som bildas när det regnar eller när snö och is smälter. För att avlägsna dagvattnet behövs en markyta som vattnet kan infiltrera.

När det byggs och exploateras som idag begränsas vattnets naturliga infiltrationsmöjligheter, vilket gör att mängden dagvatten ökar. Hanterar man inte dagvattnet på rätt sätt kan det vara skadligt och få stora konsekvenser. Vattnet kan exempelvis rinna in i hus och orsaka översvämning eller skada husgrunden så att huset blir snett eller i värsta fall börjar mögla. Stående dagvatten utomhus bildar pölar som under kalla väderförhållanden fryser till is som någon sedan kan halka på. För att undvika detta är det viktigt att man har en plan för att hantera dagvattnet.

I Nacka kommun strävar vi efter att dagvattnet ska tas omhand och återföras till sitt naturliga kretslopp så tidigt som möjligt, helst inom fastigheten. I många städer och tätbebyggda områden har man ett dagvattensystem för att ta hand om dagvattnet, men i mindre tätbebyggda områden saknas ett sådant system och då behöver den enskilda fastighetsägaren istället använda sig av så kallat LOD.

LOD står för lokalt omhändertagande av dagvatten och innebär att man hanterar vattnet så nära dess ursprungligskälla som möjligt. Det innebär att du som fastighetsägare själv är ansvarig för att ta hand om den nederbörd som hamnar på din tomt och att du har skyldighet att följa de anvisningar angående dagvatten som föreskrivs i gällande detaljplan. Det finns flera positiva aspekter med LOD, det både reducerar flödet i stort och har en renande effekt. På så vis förhindrar man att föroreningar sprids vidare och hamnar i sjöar eller andra vattendrag vilket på lång sikt kan bidra till övergödning.

Olika metoder för dagvattenhantering

Beroende av hur mycket dagvatten du har att ta hand om kan du använda dig av olika principer och det är upp till varje fastighetsägare att själv välja lämplig metod för dagvattenhantering, exempelvis infiltration eller trög avledning. För att undvika att vattnet inte leds ned och samlas vid husgrunden kan du förse stuprören med utkastare. Har du en tomt som lutar in mot huset kan du försöka fånga upp vattnet från taket i vattentunnor som placeras under stuprören. Vattnet kan sedan användas för vattning i trädgården.

För det vatten som rinner från marken in mot huset måste dock större åtgärder vidtas. För att minska mängden dagvatten som riskerar att bli stående på tomten är det viktigt att använda genomsläppliga ytor, exempelvis marksten eller singel som ger god genomsläpplighet. Har du mycket dagvatten att hantera kan det vara ett alternativ att bygga en stenkista som fördröjer vattnet inom tomten.

Förslag på åtgärder:

  • Stuprör med utkastare
  • Begränsa mängden hårdgjord yta
  • Vattentunnor
  • Dammar
  • Diken
  • Fördröjningsmagasin; stenkista eller kassetter

Och kom ihåg, hanterar du dagvattnet på rätt sätt kan det bli en resurs istället för ett problem.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

  • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.