Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Dagvattenrening i Kyrkviken/Järlasjön

Järlasjön är Nackas största sjö. Den är en vacker vattenspegel och betyder mycket för friluftslivet. Utsläpp från industrier och hushåll har minskat kraftigt, men sjön hotas av dåligt renat dagvatten. Stora flöden av dagvatten kan också leda till översvämningar. Därför pågår nu planering för att kunna bygga en reningsbassäng i Kyrkviken.

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Mark- och miljödomstolen arbetar med kommunens ansökan om miljödom. Kommunen har besvarat vissa kompletterande frågor (se ANSÖKAN OM MILJÖDOM).
  • En rapport om det utredningsarbete som legat till grund för tillståndsansökan är tillgänglig.
  • Reningsanläggningen tas upp i Mark- och miljödomstolen den 18 -19 september 2018.

Bakgrund till ansökan: Stora problem med dagvattnet

Med tanke på miljön i våra sjöar behöver dagvattnet renas bättre än idag. Det gäller i hög grad kring Järlasjön. Flödena av dagvatten måste också hållas under kontroll för att undvika översvämningar. Risken för det ökar både genom klimatförändringen och genom att mer mark bebyggs.

Samtidigt är stadsutvecklingen en möjlighet att ta itu med dagvattenproblematiken. Exploatering innebär att stora pengar ska investeras. En del kan sättas av för miljömässiga förbättringar. Och man kan dra fördel av att gator och annan mark ändå kommer att behöva grävas upp i samband med byggandet. Dagvattnet till Järlasjön är en stor fråga i planeringen av Planiaområdet, som sträcker sig på båda sidor om Värmdövägen, norr och väster om Kyrkviken, och flera angränsande områden.

Järlasjön är övergödd. Dåligt siktdjup och att algblomningar ibland förekommer är några tecken på det. Det som driver på gödningen är ett överskott av fosfor. Flera utredningar har gjorts för att klarlägga varifrån fosforn kommer, hur mycket som finns i vattnet och vart det rinner vidare. Enligt den senaste beräkningen svarar dagvattnet för merparten av den externa belastningen.

Förslag till helhetslösningar

Genom planeringen för Planiaområdet, andra stadsbyggnadsprojekt och Nackas arbete med ekosystemtjänster har förslag till åtgärder för att rena och fördröja dagvattnet inom en stor del av västra Sicklaön tagits fram. De innebär satsningar på bland annat dammar, våtmarker, kanaler, underjordiska magasin och en skärmbassäng för rening i själva sjön. Det ska leda till att Järlasjöns vatten bli bättre.

En fördjupad utredning som Sweco gjort åt Nacka kommun har gett konkreta förslag om reningsåtgärder. Förslagen beräknas kunna minska fosfortillskottet från dagvatten med 95 kg per år., vilket räcker för att klara de miljömål som måste nås vid planering.Två åtgärder gäller Sicklasjöns avrinningsområde och sex åtgärder dagvatten till övriga Järlasjön. Den föreslagna skärmbassängen i Kyrkviken kan enligt utredningen ensam stå för mer än en tredjedel av den totala minskningen av fosforn.
Dagvattenhantering, fördjupad va-utredning, Sweco (rapport om utredningen)

Utredningar och beslut

Frågan om rening av det dagvatten som leds ut i Kyrkviken har utretts i flera omgångar, och det har tagit tid att nå fram till ett politiskt beslut om en lösning. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2016 att gå vidare med förslaget om en reningsbassäng och att ansöka om miljödom för vattenverksamhet.
Läs mer i kommunstyrelsens protokoll

Miljödomsansökan

Anläggandet av dagvattenanläggningen är en så kallad vattenverksamhet. Nacka kommun har sökt om tillstånd för verksamheten hos mark- och miljödomstolen. Som ett led i prövningen hölls våren 2017 samråd med dem som berörs av projektet. Syftet var att informera om det planerade projektet och fånga in synpunkter i ett tidigt skede.

Miljödomsansökan lämnades till mark- och miljödomstolen i slutet av 2017.

För frågor om projektet och miljödomsansökan, kontakta Petra Carlenarson, projektchef för Sickla på kommunens exploateringsenhet.
E-post: petra.carlenarson@nacka.se

Ansökan om miljödom
Ansökan
Bilaga B: Teknisk beskrivning
Bilaga C: Miljökonsekvensbeskrivning
Kompletteringar:

2018-05-07: Kommunens svar på inkomna yttranden

2018-03-21: Svar på frågor från mark- och miljödomstolen

2018-03-20: Förslag till provtagningsprogram för anläggningen

Dokumenten ovan är de centrala i ansökan. Kontakta projektchefen eller Nackas kontaktcenter om du vill ta del av andra bilagor.

Samrådsdokument, samråd 2
Samrådsunderlag 20170529
Bilaga 1: Illustrationsplan
Bilaga 2: Bullerkartläggning (PDF-dokument, 4,7 MB)
Affisch om samrådet


Ett tidigare samråd genomfördes i början av 2017. Här finns samrådsunderlaget som presenterades då.

Samråd 1
Samrådsunderlag 20170123 (OBS! Ej aktuellt!)
Bilaga 1: Planöversikt (PDF-dokument, 1,1 MB) (OBS! Ej aktuellt!)


Läs mer om Järlasjön
Läs om dagvattensituationen inom olika avrinningsområden
Läs mer om utvecklingsplanerna för området i programmet för Planiaområdet

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.