Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fettavskiljare

Rester av större mängder fett måste tas om hand, så att det inte hamnar i avloppssystemet. Läs här om när fettavskiljare behövs, hur de fungerar och vilka regler som gäller.

Anmälan till kommunen

Anmälan till bygglovenheten

En fettavskiljare tillhör en fastighets VA-installation. Om anskaffandet av fettavskiljare inte ingår i ett bygglovspliktigt projekt (större ombyggnad, ny typ av verksamhet i lokalerna etc.) ska du göra en separat anmälan till kommunens bygglovenhet i god tid före byggarbetet. Du ska bifoga ritningar och ett förslag till kontrollplan för projektet. Fettavskiljaren får inte tas i bruk förrän anmälan granskats och du fått ett slutbesked från kommunen.

Här kan du läsa mer om anmälan av byggprojekt.

Anmäl tömning av fettavskiljare

Välkommen att kontakta Kundservice Nacka vatten och avfall telefon 08-718 80 00 alternativt kundservice@nvoa.se

Varför krävs fettavskiljare?

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. Fettet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningar och pumpstationer. I olyckliga fall kan det leda till avloppsstopp med källaröversvämning som följd. Fettet lockar dessutom råttor till ledningsnätet. Ansamlat fett kan göra miljön syrefri. Då bildas svavelväte, en giftig gas som både fräter på betongledningar och utgör en arbetsmiljörisk. Om för stora mängder fett kommer till reningsverken kan det också leda till att reningsprocesserna där försämras.

Det här är bakgrunden till att man som fastighetsägare enligt ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Nacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) inte får tillföra det kommunala avloppsnätet fett i större mängder.

Behöver du fettavskiljare?

Verksamheter som hanterar livsmedel är skyldiga att installera fettavskiljare, som samlar upp fettet innan det går vidare till det allmänna avloppsnätet.

Några exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är

 • kaféer och konditorier
 • gatukök
 • livsmedelsbutiker
 • restauranger
 • skolor och andra lokaler med storkök eller mottagningskök
 • personalmatsalar
 • bagerier, rökerier och andra tillverkare av livsmedelsprodukter


Fettavskiljaren ska vara typgodkänd, funktionstestad och dimensionerad efter hur mycket fett som uppstår i verksamheten.

Kontakta VA- och avfallsenheten i Nacka kommun ifall du är osäker om ifall din verksamhet behöver fettavskiljare!

Dispenser gällande fettavskiljare

För vissa verksamheter kan kommunen ge tidsbegränsad dispens från kravet på fettavskiljare samt kravet på tömningsintervall. Dispens är avsedd för de livsmedelsverksamheter som bedrivs i så liten skala att spillvattnet bedöms ha en beskaffenhet som inte skiljer sig från hushållsspillvatten.

Det är alltid fastighetsägaren som ansöker om dispens, detta för att fastighetsägaren ska vara medveten om och samtycka till att livsmedelsverksamhet utan fettavskiljare bedrivs på fastigheten.

Ansökan om dispens för installation av fettavskiljare (PDF-dokument, 636 kB)

Ansökan om dispens från kravet på gällande tömningsintervall av fettavskiljare (PDF-dokument, 641 kB)

Om fettavskiljare

Fettavskiljare fungerar genom att separera fettet från vattnet, d.v.s. fettet flyter upp till ytan på grund av att det är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack.

Installation och skötsel

Placering

Placera fettavskiljaren så nära källan som möjligt, gärna nergrävd i marken. Då blir den lätt att tömma och risken för besvär med dålig lukt minskar. Om fettavskiljaren placeras inomhus måste det finnas tillräckligt utrymme för tillsyn och tömning och ventilation måste anslutas.

Avskiljaren får inte placeras i samma lokal där livsmedel hanteras eller i utrymmen där man vid tömning måste passera genom den lokal där livsmedel hanteras. Köksavlopp, diskmaskiner och golvbrunnar ska anslutas till fettavskiljaren, men inte toalettavlopp.

Funktionskrav

FETTAVSKILJAREN SKA UPPFYLLA FÖLJANDE KRAV:

 • Den ska vara utformad enligt europastandard (SS-EN 1825-1) och dimensionerad efter verksamhetens spillvattenflöde (enligt SS-EN 1825-2)
 • Den ska vara funktionstestad enligt gällande normer.
 • Den ska vara utrustad med möjlighet till provtagning.
 • Den ska vara utrustad med larm.


Dimensioneringen av fettavskiljare för livsmedelsverksamheter kan uppskattas med hjälp av nedanstående figur.

Matportioner per dag Dimensionernade flöde (l/s)
Upp till 200 2
200-400 4
400-700 7
700-1000 10
1 000-1 500 15

Antalet matportioner kan beräknas genom att multiplicera antalet sittplatser med 3.

Även andra faktorer påverkar hur fettavskiljaren bör dimensioneras. Kontakta en rörfirma eller VVS-konsult för hjälp med beräkningen!

Skötsel och tömning

Skötseln består av tömning, invändig rengöring samt kontroll. Fettavskiljaren bör besiktigas med avseende på sprickor och liknande en gång per år av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren i samband med att avskiljaren har tömts och rengjorts.

Om fettavskiljaren töms helt måste den fyllas upp med rent vatten innan den åter tas i bruk. I annat fall fungerar den inte i fortsättningen.

Fettavskiljaren ska tömmas så ofta som krävs för att den ska fungera som avsett, dock minst 4 gånger per år enligt Nacka kommuns renhållningsordning. Se till att inget står i vägen och hindrar att tömning kan ske!

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

Skriv in din gatuadress ovan så får du:

 • Upptäcka spännande evenemang i ditt närområde.