Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information

Miljösatsning för att stoppa avloppsutsläpp

Under lång tid var avloppsutsläpp från enskilda småhus den främsta orsaken till att insjöar i Nacka blev orena och växte igen. Nu pågår en stor satsning på att bygga ut det kommunala va-nätet. Samtidigt bevakar miljöenheten att fastigheter som fått möjlighet att ansluta sig inte fortsätter använda egna avloppslösningar.

Bild: Fastigheter i närheten av Sågsjön berörs av miljöenhetens projekt 2018.

För fastighetsägare innebär utbyggnaden av va-nätet säkrare tillgång till rent vatten och en bättre och enklare hantering av avloppet. De ser fram mot att få fastigheteten ansluten och blir kanske irriterade om ledningsutbyggnaden drar ut på tiden. Men det finns också de som av olika skäl inte hänger med när det borde vara dags för anslutning. 2018 går miljöenhetens satsning som riktar sig till dem in på sitt tredje år.

Projektet är kopplat till va-utbyggnaden och bygger på kunskap om vilka sjöar och andra vatten som behöver befrias från föroreningar från enskilda avlopp. 2016 riktade man sig till fastigheter i närheten av de känsliga sjöarna Bagarsjön (Boo) och Ulvsjön (Älta). I fjol stod områdena kring Boo-sjöarna Karbosjön, Kvarnsjön, Glasbrukssjön och Myrsjön i fokus. I år går projektet vidare österut i Boo, och siktar in sig på Insjön, Sågsjön och några områden med tillrinning till Baggensfjärden.

Avloppsutsläpp förbjuds

Budskapet till de fastighetsägare som fått möjlighet att koppla in sig på det kommunala nätet är att egna avloppsutsläpp kommer att förbjudas. Alternativen är att göra som de flesta – det vill säga avveckla sin gamla anläggning och ansluta sig till det kommunala avloppsnätet – eller att enbart ha torrtoalett och avstå från vatten till huset.

De som eventuellt inte finner sig i beskedet riskerar ett beslut om förbud och att få betala stora vitesbelopp (en form av straffavgift) tills de slutar med utsläppet. I praktiken är det dock ovanligt att ärenden går så långt.
-Visst är en anslutning till kommunens avloppsnät en stor investering för många, men oftast har den enskilde vetat om att det måste komma och har faktiskt sett fram emot det. De har bara inte fått det gjort än, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Sven Axelsson (bild till höger).
-För vem vill inte egentligen slippa ansvar och stök med en enskild avloppsanläggning, och vem vill inte medverka till friskare sjöar?

Sven är en av tre inspektörer som jobbar med projektet.

Ett hundratal fastigheter följs upp

År 2017 hade 2090 fastigheter i Nacka fortfarande enskilda avloppsanläggningar. De mål som satts upp i kommunens miljöprogram innebär att högst 900 ska vara kvar år 2025 och högst 350 år 2030. För att klara det ska det kommunala nätet fortsätta att byggas ut, framför allt i återstående delar av Boo.

Miljöenhetens projekt gäller omkring hundra fastigheter per år. Av dem som granskades i fjol visade det sig att cirka hälften måste upphöra med sina utsläpp. Hälften av dessa gjorde också så under året. (En del av de fastigheter som granskades hade inte wc och indraget vatten, eller visade sig vara obebyggda.)

Brev har nu skickats ut till de fastighetsägare som ska granskas i år. De uppmanas att upphöra med utsläppet, vilket i praktiken oftast innebär att ansluta fastigheten till det kommunala nätet. Längre fram i år kommer en uppföljning, beroende på vilka svar fastighetsägarna gett. Under året kommer också de ärenden som återstår från 2017 att följas upp.

Projektet bedrivs i första hand som så kallad inre tillsyn. Det betyder att inspektörerna går igenom kommunens dokumentation om bland annat enskilda avloppsanläggningar, skriver brev och håller telefonkontakt med fastighetsägare. Besök på plats sker bara i undantagsfall.

Läs mer:
Krav på kommunal anslutning
Nackas sjöar och kustvatten
Miljömål om rent vatten

Sidan uppdaterades: